แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ สมัครเรียน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
อายุ :
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียน :
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาปรัชญา (รับเฉพาะพระภิกษุสามเณร)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคบัณฑิต

*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7111673 คุณรพีพร มณีวรรณ เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล   

*** หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี

  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่่งภาพสำเนาใบโอนเงินพร้อมรายละเอียดการสมัครของท่านส่งได้ทาง e-mail มาที่ mcuboom@hotmail.com หรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-7173101 คุณสุพัตรา นาทัน ผู้อำนวยการส่วนคลังและพัสดุ หรือแจ้งการชำระค่าสมัครทางแบบฟอร์มนี้ >>คลิกที่นี่

 

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 29 มกราคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th