แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ สมัครเรียน
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต, หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(ปริญญาตรี)
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
อายุ :
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
ตำบล :
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียน :
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาปรัชญา (รับเฉพาะพระภิกษุสามเณร)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาสังคมศึกษา (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ

*** สอบถามรายละเอียด ขั้นตอนปฏิบัติหลังสมัครแล้ว ที่หมายเลขโทรศัพท์ 089-7111673 คุณรพีพร มณีวรรณ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและวัดผล   

*** หลังจากกรอกใบแสดงความประสงค์สมัครเรียนเรียบร้อยแล้วสามารถชำระเงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี

  ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

  ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธหารไทย แฟรี่พลาซ่าขอนแก่น 464-2-17016-3

แล้วให้ส่่งภาพสำเนาใบโอนเงินพร้อมรายละเอียดการสมัครของท่านส่งได้ทาง e-mail มาที่ mcuboom@hotmail.com หรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 081-7173101 คุณสุพัตรา นาทัน ผู้อำนวยการส่วนคลังและพัสดุ หรือแจ้งการชำระค่าสมัครทางแบบฟอร์มนี้ >>คลิกที่นี่

 

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 29 มกราคม 2557, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th