111111

2

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนเชิงพุทธยุคไทยแลนด์ ๔.๐

29366061_1365878650185493_5382213068409274368_n

โครงการทัศนศึกษาศาสตร์และศิลป์การสอนสังคมศึกษา
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

29387144_1365875400185818_4511597307447214080_o (1)

p1