ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

0
บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น
ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 2561
ชั้นที่ ภาคเรียนที่ รายการค่าใช้จ่าย ปกติ สมทบ
บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต-คฤหัสถ์
1 1 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
บรรพชิต นก.ละ500/คฤหัสถ์ นก.ละ800/สมทบ นก.ละ 1,250  6,000  9,600  15,000
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ 8,800 8,800 10,800
รวมค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 1 14,800  18,400  25,800
2 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
บรรพชิต นก.ละ500/คฤหัสถ์ นก.ละ800/สมทบ นก.ละ 1,250  6,000  9,600  15,000
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ  5,300  5,300 7,300
รวมค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 2  11,300  14,900  22,300
2 3 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา 12 หน่วยกิต
บรรพชิต นก.ละ500/คฤหัสถ์ นก.ละ800/สมทบ นก.ละ 1,250  6,000  9,600  15,000
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ  5,600  5,600 7,600
รวมค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 3 11,600  15,200  22,600
4 ค่าลงทะเบียน 1 วิชา 3 หน่วยกิต
บรรพชิต นก.ละ500/คฤหัสถ์ นก.ละ800/สมทบ นก.ละ 1,250  1,500  2,400  3,750
หน่วยกิตวิทยานิพนธ์ 12 นก.ๆ ละ 800  9,600  9,600  9,600
ค่าบำรุงการศึกษาและอื่นๆ  5,300  5,300 7,300
ค่าแปลบทคัดย่อไทย-อังกฤษ ครั้งละ  1,500  1,500  1,500
รวมค่าใช้จ่าย ภาคเรียนที่ 4    17,900    18,800         22,150
รวมตลอดหลักสูตร  57,100  68,800  94,350
ไม่รวมรายการ ดังนี้
การเรียนปรับพื้นฐาน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
การเรียนเสริมการใช้บาลี 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต
การเรียนเสริมภาษาอังกฤษ MCU003และ004
Share.

About Author

Leave A Reply