คณาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1.  33096316_1424087471031277_2554811208116994048_n

ผศ.ดร.วิทยา ทองดี

Ph.D.(Social Science)

(หนังสือผลการเทียบคุณวุฒิจาก สกอ. ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

–       ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

–       ศษ.บ.(ประถมศึกษา)

 

–       พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

–       มหาวิทยาลัยมคธ อินเดีย

 

 

–      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

–       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

2.

33059879_1424087484364609_5441112274221662208_nดร.สาคร มหาหิงค์

–   ค.ด.  (การบริหารจัดการศึกษา)

 

–   M.Ed. (Ed Ad)

–   ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)

–   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)

–   กศ.บ. (สังคมศึกษา)

 

–       มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

–       University of Baroda, India

–       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

–       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3.

33038139_1424087464364611_3685114792172847104_nผศ.ดร.ประยูร แสงใส

–        Ph.D.(Education)

–        M.A.(Education

–        พธ.บ.(สังคมศึกษา)

 

–       Panjab University

–       Panjab University

–       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

4.

33030375_1424087497697941_341793858192932864_nผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์

–        Ed.D. (Faculty of Education. Deakin)

–        คม. (การประถมศึกษา)

–        ศษ.บ.(ประถมศึกษา

–       Deakin University , Australia

 

–       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–       มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5.

32980303_1424087467697944_764969933531512832_nดร.สมควร นามสีฐาน

–       ปร.ด. (พัฒนาสังคม)

–       ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา)

–       พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา)

 

–      มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

–      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

–      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย