ผลงานทางวิชาการ

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล บทความทางวิชาการ งานวิจัย เอกสารประกอบการสอน/ตำรา
1. ผศ.ดร.วิทยา ทองดี (๑) บทความวิชาการ เรื่อง “ มนุษย์กับกระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์”  ตีพิมพ์ในวารสาร บัณฑิตศึกษาปริทรรศน์  วิทยาเขตขอนแก่น ที่ ๘ ฉบับที่ ๓ กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

(๒) บทความวิชาการ เรื่อง “ การศึกษาเพื่อสร้างมนุษย์ให้สมบูรณ์  ( ตีพิมพ์ในวารสาร ธรรมทรรศน์  (Thammathat   Journal)   ปีที่ ๑๑ ฉบับที่  ๑  ประจำเดือน มีนาคม  ๒๕๕๓ – มิถุนายน  ๒๕๕๓, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

(๓) บทความวิชาการ เรื่อง “หลักธรรมาภิบาลและสันติภาพ” ( ตีพิมพ์ในนิตยสาร ธรรมทรรศน์ Thammathat   Journal)   ปีที่  ๑๐ ฉบับที่  ๓  เดือน  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒- กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น)

(๔)บทเรียนในตำราเรียนของมหาวิทยาลัย     จำนวน  ๓  บทเรียน

(๕) เขียนบทที่ ๗ ปัญหาสังคมและการจัดระเบียบทางสังคม  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รหัสวิชา๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม (Man and  Society (ฉบับปรับปรุง) ( โครงการจัดทำและพัฒนาหลักสูตร  กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖

(๖)  เขียนบทที่ ๘  ปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  รหัสวิชา๐๐๐ ๑๐๑  มนุษย์กับสังคม  (Man and Society) พิมพ์ครั้งที่ ๒   (โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ตุลาคม ๒๕๕๒

(๗)  เขียนบทที่ ๖ กระบวนการเรียนรู้ตามแนวพุทธศาสตร์ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  หมวดวิชาเฉพาะสาขา รหัสวิชา ๒๐๓  ๓๑๔    พุทธปรัชญาการศึกษา  (Buddhist  Philosophy for Education) (โครงการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา สำนักหอสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ตุลาคม ๒๕๕๖  (๘) บทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสอนน้อย เรียนมากตามแนวพุทธศาสนา (Teach Less Learn More : TLLM According to way Buddhist) นำเสนอผลงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

(๙) นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาสอนน้อย เรียนมากตามแนวพุทธศาสนา (Teach Less Learn More : TLLM According to way Buddhist) นำเสนอผลงาน และพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑  วันที่  ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น

(๑๐) การนำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand, at Asia-Pacific Social Science Conference Kyoto Research Park, Japan.  (Conference Proceeding, November 22-24, 2016)

(๑๑) บทความวิจัยเรื่อง  Development of the Learning Management Model of Morality Teaching Monks in the Northeast of Thailand,พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙

(๑๒) บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ด้วยหลักศีล ๕

The Development of Quality of Life with Five Precepts , ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๑ (ฉบับพิเศษ) เดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๙)

(๑๓) บทความวิชาการเรื่อง  Proactive Propagation of Buddhism at khon kaen campus ตีพิมพ์เผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓  The 5 th  national and the 3th  International Conference 2018  (Volunteer Spirit for Sustainable Social Development ) วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

 

(๑) วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของนิสิตชั้นปีที่ ๒  ที่ศึกษารายวิชามนุษย์กับสังคม    ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐

(๒) วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง เจตคติต่อการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๕ ปี ครุศาสตร์ นิสิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ชั้นปีที่ ๒-๓   ภาคการศึกษา ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๒

(๓) วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  การศึกษาพฤติกรรมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของนิสิต ที่ศึกษารายวิชาการใช้ภาษาไทยสำหรับครูชั้นปีที่ ๓    (A  STUDY   OF READING   BEHAVIOR FOR   LEARNING OF THAI   USAGE   FOR   TEACHERS’S   SUBJECT   LEARNERS) (งบประมาณปี ๒๕๕๕ สนับสนุนวิทยาเขตขอนแก่น)

(๔) วิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการรักษาศีลห้าของเด็กเยาวชนตำบลโคกสี  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น” “Behaviour  related   to  the Five Precepts  by Youths in  KoKshi  sub-district   of  Muang sub-district,  Khonkaen  Province “(งบประมาณปี ๒๕๕๐ สนับสนุนจากวิทยาเขตขอนแก่น,

วิจัยร่วม)

(๕) วิจัยเรื่อง   พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปีงบประมาณ ๒๕๕๔, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๕  ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

(๖) วิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕, พิมพ์เผยแพร่วารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๕  ฉบับที่ ๑ ประจำเดือน มีนาคม – มิถุนายน ๒๕๕๘  (หัวหน้าโครงการวิจัย)

(๗) งานวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ปีที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (วิจัยร่วม)

(๘) งานวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  MODEL   DEVELOPMENT OF   LEARNING   MANAGEMENT OF  MORAL TEACHING   BUDDHIST   MONKS IN   THE  SCHOOLS  IN  NORTHEASTERN  REGION. พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๖  ฉบับที่ ๓ ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๕๙ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

(๙) งานวิจัยเรื่อง กระบวนการสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันของชุมชนตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง (Subproject 3. The Process of a Making The Coexistent culture of The Five Precept Village Project : A case Study of The village in North Northeast Central and South Thailand)  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๓  ฉบับที่ ๑  ประจำเดือน   (วิจัยร่วม)

(๑๐) งานวิจัย เรื่อง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลักศีล ๕ ของบุคลากรทางการศึกษา

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  The Principle of Five Precepts with Development of Quality of  Life of Educational Personnel in upper Northeast Region (ปีงบประมาณ ๒๕๕๙, สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย)

(๑๑) งานวิจัย เรื่อง  พุทธบูรณาการเพื่อการส่งเสริมครูต้นแบบในภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน THE BUDDHIST INTEGRATION TO ENCOURAGE FOR IDOL TEACHERS IN UPPER NORTHEASTERN AREA (ปีงบประมาณ ๒๕๖๐,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย/อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)

(๑๒) งานวิจัย เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (หัวหน้าโครงการวิจัย/อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)

 

(๑) วิชาพื้นฐานการศึกษา   (หมวดวิชาชีพครู/หลักสูตรเก่า)

(๒) วิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา (หมวดวิชาชีพครู)

(๓) วิชาพุทธปรัชญาการศึกษา กลุ่มวิชาเฉพาะ  สาขาวิชาสังคมศึกษา

(๔) วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับครู กลุ่มวิชาเฉพาะ  สาขาวิชาสังคมศึกษา

(๕) วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น กลุ่มวิชาเฉพาะ  สาขาวิชาสังคมศึกษา

2. ดร.สาคร มหาหิงค์ – รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันที่ 11-12 กรกฏาคม ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, หน้า

         136-144. ชัยภูมิ : โรงพิมพ์โพโต้บุ๊คดอทเน็ต.

__________. (2559). “การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”.

– รายงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่  12  วันที่  20  สิงหาคม  2559 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, หน้า 151-160. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์.

– รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง

2 นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วันที่ 11พฤศจิกายน 2559, หน้า 1034-1040. กรุงเทพฯ : วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.

– รายงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย

บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา

2559 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2559, หน้า 398-406. อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด. ปี

ที่ 10 ฉบับพิเศษ 2559 : หน้า 83-90. มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด (TCI ฐาน 2)

– วารสารวิชาการสันตพล ปีที่ 3

        ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2560 : หน้า12-19. อุดรธานี : วิทยาลัยสันตพล. สมัครเข้า

        (TCI ฐาน 2 ปี 2560)

 

– รายงานการประชุมวิชาการ และนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559, หน้า 17-24. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น.

รายงานการประชุมวิชาการ

        ระดับชาติ ครั้งที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร วันที่ 22

ธันวาคม 2559, หน้า351-359, กำแพงเพชร ; มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร.

__________. (2560).แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”. รายงานการประชุม และ

       นำเสนอผลงานวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4  คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล วันที่ 8-9 มกราคม 2560, หน้า 155-163. นครราชสีมา :

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล.

__________. (2560). “การบริหารจัดการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”. การประชุม

 เสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ วันที่ 20 มีนาคม 2560,

บุรีรัมย์.

ผลงานวิจัยภาษาอังกฤษ

Sakorn Mahahing. (2016). “The Internal Supervision in Basic Educational Institutes

Under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 4”. Proceeding :

        The 4th National and International Conference, October 7th, 2016 (CASNIC

        2016) College of Asian Scholars Khon Kaen,Thailand, page 1493-1502 :

Khon Kaen.

Sakorn Mahahing, Seram Sureshkumar Singh and Ch. Ibohal Meitei. (2015).

“Customer Satisfaction of Hotels : A Study in Khon Kaen Province

Thailand”. Radix International Journal of Research in Social

         Science. Volume 4, Issue 4 (April, 2015), page 1-22. ISSN : 2250-3994

 

 

– สาคร มหาหิงค์. (2559). “แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5”.

– __________. (2559). “การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”.

– __________. (2559). “การบริหารกิจกรรมลูกเสือของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 4”.

– __________. (2559). “การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”. – __________. (2559). “แนวทางการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”.

– __________. (2560).การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”.

  __________. (2559). “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”.

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น”. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์

        นนทรีอีสานครั้งที่­4“ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ”

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร วันที่27

พฤศจิกายน 2559, หน้า 163-170.

__________. (2559).การบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4”. รายงานการประชุมสวน

        สุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559, หน้า 626-632.

กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

– __________. (2559). “แนวทางการบริหารสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 4”.

 

3. ผศ.ดร.ประยูร แสงใส ๑) ผศ.ดร.ประยูร แสงใส. “นิเทศทำไม ทำไมนิเทศ” ธรรมทัศน์, ปี ๑๐, ฉบับที่ ๒. เดือน ก.ค.-ต.ค. ๒๕๕๒. : ๔ – ๑๐.

๒) ผศ.ดร.ประยูร แสงใส และคณะ “ย้อนรอยการศึกษาสงฆ์ในพุทธศตวรรตที่” ๑๒-๑๓ (คริสต์ศตวรรษที่ (๗-๘), ธรรมทรรศน์, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๓, เดือน พ.ย. – ๒๕๔๙ – ก.พ. ๒๕๕๐. : ๑๓ – ๓๑.

 

๑) งานวิจัย เรื่องการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมของนักเรียนและนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น  ปีที่ตีพิมพ์ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แหล่งที่ตีพิมพ์  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย

๒) งานวิจัย เรื่องเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านจิตใจแก่บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการธรรมทรรศน์ ปีที่ ๑๕  ฉบับที่ ๒ ประจำเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม ๒๕๕๘ (วิจัยร่วม)

๑)  ผศ.ดร.ประยูร แสงใส. การบริหารการศึกษาคณะสงฆ์. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ๒๑๐ ๑๐๒ คณะครุศาสตร์ ฉบับถ่ายเอกสาร, ๒๕๕๕. จำนวน ๑๑๕ หน้า.

๒) ผศ.ดร.ประยูร แสงใส. การวิจัยในชั้นเรียน, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา

4. ผศ.ดร.รัชนี จรุงศิรวัฒน์ รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร“Distributed Leadership ofElementary school principals as perceived by teachers in khon kaen province”. Journal of Education  mahasarakham university,  ๒๕๖๐

 

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. ผลการใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง, ๒๕๕๕.

รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. การใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและการจัดการเรียนรู้ระบบเปิด,๒๕๕๕.

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. ภาวะผู้นำแบบกระจายอำนาจของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น,๒๕๕๕.

 

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. เทคนิคการสอน ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๓๗

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. ชุดเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๖

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. การสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๗

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. การวิจัยในชั้นเรียน ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๖๐

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. ระเบียบวิธีวิจัย ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๖๐

เอกสารประกอบการสอน

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. (๒๕๕๘). วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา(อัดสำเนา, ๑๘๕ หน้า)

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. (๒๕๕๗). เทคนิคการสอน  (อัดสำเนา, ๑๑๐ หน้า)

– รัชนี จรุงศิรวัฒน์, ผศ.ดร. (๒๕๖๐). การวิจัยในชั้นเรียน  (อัดสำเนา, ๑๔๒ หน้า)

 

 

5. ดร.สมควร นามสีฐาน ๑. บทความวิจัย เรื่อง การพัฒนาสังคมสีเขียวของวัด  ในจังหวัดขอนแก่น  ปีที่ตีพิมพ์  พฤษภาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙ แหล่งที่ตีพิมพ์ วารสารธรรมทรรศน์ (ฉบับพิเศษ) เนื่องในโอกาสครบรอง ๓๐ ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๒. บทความวิชาการ เรื่อง  กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษาแนวพุทธโดยใช้การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  แหล่งตีพิมพ์ วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ ๕ และนานาชาติครั้งที่ ๓ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๓  บทความวิชาการเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา ในทศวรรษที่ ๒๑ แหล่งตีพิมพ์ วารสาร บัณฑิตศึกษา พฤษภาคม  ๒๕๖๑

 

(๑) วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสังคมสีเขียวของวัดในจังหวัดขอนแก่น

 (๒) วิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนสังคมศึกษาแนวพุทธ ของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขตที่ ๒๕ (ทุนวิจัยวิทยาเขตขอนแก่น: ระหว่างดำเนินการ)

 (๓)  งานวิจัย เรื่อง  การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงพุทธ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ปีงบประมาณ ๒๕๖๑,สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติผ่านสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์, (ผู้ร่วมโครงการวิจัย/อยู่ระหว่างดำเนินการวิจัย)