แผนการเรียนการสอน

โครงสร้างหลักสูตร

 

                 โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาจัดแผนการศึกษา โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้  

 

     
ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
๑. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต  
  ๑.๑ วิชาบังคับ
  ๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๙)
๒. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ๒.๑ วิชาเอก ๑๒
๓. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  ๓.๑ วิชาเลือก  ๖
๔. วิทยานิพนธ์ ๑๒
๕. การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙

 

แสดงแผนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๑

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
  วิชาบังคับ  
  ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ        ๓ (๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสำหรับครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา (๓)(๓-๐-๖)
    วิชาเอก  
  ๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
    รวม

 

 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
  วิชาบังคับ  
  ๖๒๓  ๒๐๓ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๒๐๔ กรรมฐาน (๓)(๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๒๐๕ ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา (๓)(๓-๐-๖)
  ๖๐๐  ๑๐๑ พระไตรปิฎกวิเคราะห์ (๓)(๓-๐-๖)
    วิชาเอก  
  ๖๒๓  ๒๐๘ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
  ๖๒๓  ๒๑๐ กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา ๓ (๓-๐-๖)
    รวม

 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
  วิชาเอก  
  ๖๒๓  ๓๑๑ สัมมนาการสอนสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
    วิชาเลือก  
    เลือกศึกษาจากหมวดวิชาเลือกจำนวน

๖ หน่วยกิต

    รวม

 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
๖๒๓  ๔๑๙ วิทยานิพนธ์  ๑๒  หน่วยกิต
      (Thesis)
       
       
    รวม ๑๒