หลักศูตรการสอนสังคมศึกษา

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาขอนแก่น

          ๑) ชื่อหลักสูตร

              ภาษาไทย              :  หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

              ภาษาอังกฤษ           :  Master  of  Arts  Program in Teaching Social Studies  )

          ๒. ชื่อปริญญา                  

              ชื่อเต็ม(ไทย)            :  พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนสังคมศึกษา)

              ชื่อย่อ(ไทย)            :  พธ.ม. (การสอนสังคมศึกษา)              

              ชื่อเต็ม(อังกฤษ)        :  Master  of  Arts (Teaching Social Studies) 

              ชื่อย่อ(อังกฤษ)         :  M.A. (Teaching Social Studies)

          ๓) สาขาวิชา

              การสอนสังคมศึกษา  (Teaching Social Studies)

๑.๒  คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

          ๑) คณะต้นสังกัด

               คณะครุศาสตร์

          ­๒) สถานที่เปิดสอน

              วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตขอนแก่น

              เลขที่ ๓๐  ถนนขอนแก่น-น้ำพอง ตำบลโคกสี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น

๑.๓ ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร        

          ๑) ปรัชญาของหลักสูตร   

              หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา มีความมุ่งหมายให้ผู้เรียน มีองค์ความรู้ในเชิงลึกและกว้างด้านสังคมศึกษาเพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนสังคมศึกษาอย่างมี ประสิทธิภาพโดยให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานแห่งหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ซึ่ง สอดคล้องกับ  พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์  พระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว ผู้ทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกและ วิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป และปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า “จัดการศึกษา พระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม”          

          ๒)  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร       

                ๒.๑  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพที่มีความสามารถในการพัฒนาหลักสูตร   ออกแบบ และจัดระบบการเรียนการสอนสังคมศึกษา    

                ๒.๒ เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสามารถใช้เทคโนโลยี สารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

                ๒.๓  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ของสังคม สามารถบูรณาการพระพุทธศาสนากับการสอนสังคมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ              

                ๒.๔  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตวิชาชีพให้มีความสามารถในการสอนสังคมศึกษา