แผนการจัดการศึกษา

 แผนการศึกษา

 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
  วิชาบังคับ  
  ๖๒๓  ๑๐๑ การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ        ๓ (๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๑๐๒ ปรัชญาและหลักการสำหรับครูวิชาชีพ ๓ (๓-๐-๖)
  ๖๒๓  ๑๐๖ พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา (๓)(๓-๐-๖)
    วิชาเอก  
  ๖๒๓  ๑๐๗ การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา ๓ (๑-๔-๖)
    รวม

 

ภาคเรียน รหัสวิชา รายวิชา จำนวนหน่วยกิต
 
  • ปฎิทินกิจกรรม

    october, 2018

    Sort Options

    No Events