โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร

                 โครงสร้างหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาจัดแผนการศึกษา โดยแบ่งหมวดวิชาตามที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  ดังนี้  

     
ที่ โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา
๑. หมวดวิชาบังคับ ไม่น้อยกว่า  ๙ หน่วยกิต  
  ๑.๑ วิชาบังคับ
  ๑.๒ วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (๙)
๒. หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต  
  ๒.๑ วิชาเอก ๑๒
๓. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  
  ๓.๑ วิชาเลือก  ๖
๔. วิทยานิพนธ์ ๑๒
๕. การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)
รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า ๓๙

 

            รายวิชา

                   ๑) รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ประกอบด้วยเลข  ๖ หลัก มีความหมายดังนี้

                             ๑.  เลข ๓ ตัวแรก  =  ตัวที่ ๑ แสดงคณะ  ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา

                             ๒.  เลข ๓ ตัวหลัง  =  ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา

                   ๒) รายวิชา   หมวดวิชาบังคับ  ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต

                        าบังคับ จำนวน ๙ หน่วยกิต

รหัส            รายวิชา                                                                              จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๑๐๑    การสอนสังคมศึกษาตามแนวพุทธ                                              ๓ (๓-๐-๖)

                 (Buddhism-based Teaching Social Studies)

๖๒๓  ๑๐๒    ปรัชญาและหลักการสำหรับครูวิชาชีพ                                        ๓ (๓-๐-๖)

                 (Philosophy and Principles of Professional Teachers)

๖๒๓  ๒๐๓    วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา                                                 ๓ (๓-๐-๖)

                 (Educational Research Methodology)

                วิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต

รหัส            รายวิชา                                                                                จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๒๐๔    กรรมฐาน                                                                                  (๓)(๓-๐-๖)

                 (Buddhist  Meditation)

๖๒๓  ๒๐๕   ภาษาอังกฤษสำหรับการสอนสังคมศึกษา                                     (๓)(๓-๐-๖)

                 (English for Teaching Social Studies)

๖๐๐  ๑๐๑   พระไตรปิฏกวิเคราะห์                                                                  (๓)(๓-๐-๖)

                 (Tipitaka Anslysis)

                 สำหรับนิสิตที่ไม่เคยศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษาหรือไม่เคยเรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานี้มาก่อน ให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมต่อไปนี้

๖๒๓  ๑๐๖    พื้นฐานทางการสอนสังคมศึกษา                                                  (๓)(๓-๐-๖)

                 (Fundamental Principles of Teaching Social Studies)

๒๐๓  ๒๐๔    สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น                                           ๓(๓-๐-๖)

                 (Introduction to Sociology and Anthropology)

๒๐๐  ๒๐๔    จิตวิทยาสำหรับครู                                                                      ๓(๒-๒-๕)

                   (Psychology for Teachers)

              หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต

รหัส            รายวิชา                                                                                จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๑๐๗    การพัฒนาหลักสูตรสังคมศึกษา                                                  ๓ (๑-๔-๖)

                 (Development of Curriculum on Social Studies)

๖๒๓  ๒๐๘    การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนสังคมศึกษา                       ๓ (๑-๔-๖)

                 (Development of Innovation in Social Studies)

๖๒๓  ๒๐๙    พัฒนาการของสังคมไทย                                                          ๓ (๓-๐-๖)

                 (Development of Thai Society)

๖๒๓  ๒๑๐    กลยุทธ์การสอนสังคมศึกษา                                                        ๓ (๓-๐-๖)

                 (Strategy of Teaching Social Studies)                           

๖๒๓  ๓๑๑    สัมมนาการสอนสังคมศึกษา                                                          ๓ (๑-๔-๖)

                 (Seminar on Teaching Social Studies)                                              

              หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต ดังนี้        โดยให้เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

รหัส            รายวิชา                                                                               จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๓๑๒    การประกันคุณภาพการศึกษา                                                       ๓(๓-๐-๖)

                 (Educational  Quality  Assurance)

๖๒๓  ๓๑๓    ประเด็นและปัญหาทางสังคม                                                        ๓ (๓-๐-๖)

                 (Social Issues and Problems)

๖๒๓  ๓๑๔    การนิเทศการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา                                   ๓ (๓-๐-๖)

                 (Supervision in Teaching Social Studies)

๖๒๓  ๓๑๕    การสอนสังคมศึกษาในอาเซียน                                                    ๓(๓-๐-๖)

                 (Teaching Social Studies in Asean)

๖๒๓  ๓๑๖    ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                ๓(๒-๒-๕)

                 (Natural Resources and Environmental Management)

๖๒๓  ๓๑๗    สิ่งแวดล้อมสำหรับโรงเรียนและชุมชน                                          ๓(๓-๐-๖)

                 (Environmental for School and Community)    

๖๒๓  ๓๑๘    พระพุทธศาสนากับสังคม                                                              ๓(๓-๐-๖)

                 (Buddhism and Society)

         วิทยานิพนธ์

รหัส            รายวิชา                                                                                 จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๔๑๙    วิทยานิพนธ์  (Thesis)                                                              ๑๒  หน่วยกิต

                 ๔.๑.๕ การศึกษาอิสระ(สารนิพนธ์)

รหัส            รายวิชา                                                                                จำนวนหน่วยกิต

๖๒๓  ๔๒๐    การศึกษาอิสระ                                                                         ๖ หน่วยกิต

                 (Independent Studies)