0

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 2561 ชั้นที่ ภาคเรียนที่ รายการค่าใช้จ่าย ปกติ สมทบ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต-คฤหัสถ์ 1 1 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา…

0

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 2561 ชั้นที่ ภาคเรียนที่ รายการค่าใช้จ่าย ปกติ สมทบ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต-คฤหัสถ์ 1 1 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา…

0

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 2561 ชั้นที่ ภาคเรียนที่ รายการค่าใช้จ่าย ปกติ สมทบ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต-คฤหัสถ์ 1 1 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา…

0

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา

บัณฑิตศึกษา มจร วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ปริญญาโท สาขาวิชา การสอนสังคมศึกษา 2561 ชั้นที่ ภาคเรียนที่ รายการค่าใช้จ่าย ปกติ สมทบ บรรพชิต คฤหัสถ์ บรรพชิต-คฤหัสถ์ 1 1 ค่าลงทะเบียน 4 วิชา…