อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันที่สำเร็จการศึกษา
1

dr_somkoun
ดร.สาคร มหาหิงค์

 

กศ.บ(สังคมศึกษา)
ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
M.Ed.(Ed.Ad.)
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)
ค.ด.(การบริหารจ้ดการการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มสธ
University of Baroda,Gujarat, India
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม