005

4 ส.ค. 60 หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

005

วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ได้เมตตาเป็นประธานตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ระยะที่ ๓ จังหวัดขอนแก่น โครงการมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น วันศุกร์ที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นโดยมีนายสุวพงษ์ กิตติพัฒนพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ถวายรายงาน พร้อมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการที่ร่วมลงพื้นที่ ดังนี้
001 002 003 004

ด้วยจังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ แบ่งเขตปกครองออกเป็น ๒๖ อำเภอ ๑๙๘ ตำบล ๒,๓๓๑ หมู่บ้าน ประชากรจำนวน ๑,๘๐๑,๗๕๓ คน มีวัดจำนวน ๑,๔๕๗ วัด สังกัดมหานิกาย ๑,๒๔๑ วัด สังกัดธรรมยุต ๒๑๖ วัด สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด ๗๒ แห่ง หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจำนวน ๑๙๓ แห่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา จำนวน ๒๖ แห่ง มหาวิทยาลัยสงฆ์ ๒ แห่ง มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนจำนวน ๕ แห่ง สถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษาจำนวน ๑,๑๘๒ แห่งจังหวัดขอนแก่นในเชิงภูมิศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคอีสาน สามารถเชื่อมโยงออกสู่ทะเลตะวันออก และเป็นศูนย์กลางการบริการและบริหารภาครัฐ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเป็นที่ต้องของสถานกงสุลใหญ่จีน เวียดนาม ลาว และเปรู เป็นแหล่งผลิตพืช อาหาร พลังงานทดแทนที่สำคัญ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมแล้วกว่า ๔๕๐ หน่วยงาน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริการประชาชน และพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ให้เป็นมหานครขอนแก่นของภูมิภาคแถบลุ่มแม่น้ำโขงในอนาคต ในส่วนของการดำเนินโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ ๓ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยบูรณาการใหทุกส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนภาคประชาสังคม องค์กรการกุศล โดยจัดประชุมชี้แจ้งสร้างความเข้าใจ ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ สถานศึกษา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปยังทุกภาคส่วน ทั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ทั้ง ๒ นิกายหน่วยงานทุกแห่ง ในการจัดกิจกรรมปลูกฝังการรักษาศีล ๕ เป็นอย่างดียิ่ง ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ข้อมูล ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน ๑,๒๓๗,๗๖๐ คน เป็นเป็นร้อยละ ๖๙ เปอร์เซ็นต์ของประชากร

005 007

008 009

วันนี้คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น นำโดยคณะสงฆ์ทุกอำเภอได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ความสมัครสมานสามัคคี สมานฉันท์ของคนจังหวัดขอนแก่น ในการจัดกิจกรรมมหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดขอนแก่น ตามดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะนั้น เป็นการสืบสานดำริดังกล่าว เพื่อเป็นความอยู่ดีกินดี มีความสงบสุข และร่วมใจกันเพื่อพัฒนาบ้านเมืองให้เป็นมหานครที่ก้าวหน้าด้วยสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืนยาวนาน โดยมีการจัดบูธนิทรรศการ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP และอื่นๆอีกมากมาย ในงานนี้ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณพระธรรมมังคลาจารย์ วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวนาราม วรวิหาร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนตะวันออก ,พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น และเลขานุการโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” หนตะวันออก ร่วมลงพื้นที่

011

016

015 018 017 013

ภาพ,ข่าว โ่ดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments