20728744_1295828973861391_3020060528699150942_o

9 ส.ค.60 โครงการอบรมคุณธรรม รร.หนองใหญ่

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

20728744_1295828973861391_3020060528699150942_o

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดี วิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธาน กล่าวให้โอวาทโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายเยาวชนคนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางวาสนา แม้นญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

003
ซึ่งได้กล่าวรายงาน เกี่ยวกับการอบรมว่า “เยาวชน” คือ อนาคตของชาติปัญหาสังคมที่เกิดจากเยาวชนส่วนใหญ่ ล้วนมีสาเหตุเพราะเยาวชนไม่เชื่อหลักคำสอนทางศาสนาที่ตนเองนับถือ จึงไม่เห็นความสำคัญของหลักศีลธรรม ส่งผลผลให้ความคิด การพูด และการกระทำของเยาวชนกลายเป็น “ภาระ” แทนที่จะเป็น พลัง ของสังคมและชุมชนตามลำดับ เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องร่วมมือแก้ไข ปัญหานี้นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น หากไม่มีมาตรการแก้ไขที่ดีพอ ต้องส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติแน่นอน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้นักเรียนมีความเห็นที่ถูกต้องต่อสถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒.เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมมีความตระหนักรักใน สถาบันชาติ พระศาสนา และพระมหากษัตริย์
๓.เพื่อให้นักเรียนรู้เข้าใจการรู้รักสามัคคี เป็นเกราะป้องกันภัยชีวิตและสร้างความมั่นคงแก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ๔.เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการเรียนการสอนสาระในโรงเรียน
๕.เพื่อปลปลูกฝังให้นักเรียนเห็นความสำคัญของศีล หรือ วินัยในพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นต้นแบบของกฏ ระเบียบ วินัยที่กำหนดให้สมาชิกสังคมไม่ล่วงละเมิดเพื่อให้นักเรียนพัฒนาตนจนสามารถ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความภูมิใจในตนเอง เป็นการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป
006

ในงานนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ จำนวน ๒๐๐ คน เข้าร่วมอบรม ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

005

ภาพ,ข่าว โ่ดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments