001

23 ส.ค.60 บรรยายพิเศษ จาก อ.จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11[ชมคลิป]

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

001

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตกิจกรรม Homeroom ครั้งที่ ๑๑ กับการรับฟัง Talk show อาจารย์จตุพล ชมภูนิช ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๔๙ น.พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดกิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ ๑๑ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานต่อประธานพิธีพอสังเขปดังนี้ การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต และการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินไปตามพันธกิจ วิสัยทัศน์ ปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Homeroom เป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนานิสิต ให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดให้กิจกรรม Homeroom สำหรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ คือเน้นการปลูกฝั่งและสร้างอัตลักษณ์ นวลักษณ์ และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ นิสิตชั้นปีที่ ๒ เน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล สามารถเรียนรู้และเกิดการพัฒนาการที่แปลกใหม่ นิสิตชั้นปีที่ ๓ เน้นให้ทำกิจกรรมบำเพ็ญคุณประโยชน์ และบริการสังคม และสำหรับนิสิตชั้นปี ๔ เน้นไปในการเตรียมการก่อนออกฝึกประสบการณ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

007

009

โดยจัดให้มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการที่ต่อเนื่องจากการเรียน สู่เส้นทางการทำงาน และการเผชิญสถานการณ์จริงในอนาคต เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้และมีทัศนคติที่ดี เป็นผู้นำทางด้านความคิดและเป็นประโยชน์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงเชิญ “อาจารย์จตุพล ชมพูนิช” เพื่อมาบรรยายถวายความรู้ให้กับนิสิต ในวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ หัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนและการทำงาน” ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ ๑ เพื่อให้นิสิตเข้าใจชีวิตในการเรียนและการทำงาน ๒ เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดในการใช้ชีวิตและการเรียน ๓. เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ ๔.เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนิสิต ในการเป็นบัณฑิต ที่มีคุณภาพและตรงต่อความต้องการของสังคม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือ จากชมรมจิตอาสา จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย -คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น -ชมรมจิตอาสาจังหวัดขอนแก่น -สถานีตำรวจภูธรเมืองไหม -สถาบันการศึกษา และโรงเรียนในเครือข่าย เป็นต้น รวมผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ๑,๑๕๐ คน ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยเขตขอนแก่น

010

013

004 012

016

017

บรรยายพิเศษ จาก อ จตุพล ชมภูนิช กิจกรรมโฮมรูมครั้งที่ 11 คลิกชมได้เลยครับ

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments