001

18 ส.ค.60 งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ [ชมคลิป]

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

001

งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ “3rd MCU CONTEST” อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานในพิธี โดยมีพระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงานต่อประธานพิธี และขออนุญาตกราบเรียนถวายรายงานความเป็นมาเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว โดยสังเขป ดังนี้ ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๓ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

008

ในโครงการดังกล่าวนี้ มีกิจกรรมประกวดแข่งขัน ๓ รายการ ประกอบด้วย
๑) การสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีม ๑๐ คน ๓ ระดับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒) การกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ประเภททีม ๑๐ คน ๓ ระดับระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
๓) การประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ประเภททีม ๓ คน ๒ ระดับ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมาแล้วนี้ มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา ผ่านกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธที่พระสอนศีลธรรม นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง ได้ร่วมกันคิด ร่วมกันสรรค์สร้างผลงานจากความสามารถทางพระพุทธศาสนา โดยมีกระบวนการดำเนินการรอบคัดเลือกระดับภาคคณะสงฆ์ ๑๘ ภาค และระดับประเทศเพื่อค้นหาต้นแบบที่ดีที่สุดในแต่ละกิจกรรม (The Best Practice) ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันที่ ๑๕ – ๑๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยครั้งนี้ เป็นการประกวดแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพระสอนศีลธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน เพื่อแสดงความสามารถทางพระพุทธศาสนาคัดเลือกให้เป็นต้นแบบที่ดีที่สุด เข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป ในงานนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการประกวด ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และพระสอนศีลธรรม ร่วมกิจกรรม

006 005 003 004

007

012 011 009 010 002

บรรยายกาศภายในงาน คลิกชมด้านล่างได้เลย

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments