001

อบรมการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

001

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการอบรมด้านกฏหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้ ความเข้าใจ เนื้อหาและสาระสำคัญของกฏหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน
๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตัวกฏหมายของมหาวิทยาลัย และทำให้การบริการงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๔. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ในงานนี้มี ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์จิระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปวิทยาเขตขอนแก่น, นายศักธินันท์ ศรีหาบงค์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารงาน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ร่วมอบรม ณ อาคารมหาวิชิราลงกรณ์ ๔๘ พรรษา ชั้น ๑ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

002 003

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments