001

22 ส.ค.60 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

001

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Training the trainer การเขียนบทความวิชาการและเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณืราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดย ศูนย์อาเซียนศึกษาร่วมกับสถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น เพื่อการสู่ประชาคมอาเซียนมีความสำคัญและจำเป็นในการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ในองค์กรสู่โลกภายนอกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมี
วัตถุประสงค์ดังนี้
๑.เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขียนบทความวิชาการของบุคลากรและนิสิตให้สามารถพัฒนาบทความวิชาการและบทความวิจัยทางพระพุทธศาสนาบูรณาการร่วมกับสังคม การศึกษาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนโดยใช้กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ
๒.เพื่อผลิตงานบทความวิชาการทางพระพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียน
๓. เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ทางด้านพระพุทธศาสนาในประชาคมอาเซียนผ่านกระบวนการคิดและถ่ายทอดงานเขียนเชิงวิชาการ ในงานนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์ ระเบียบรัตน์ พงศ์พาณิช (๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)

006
005

004 003 002

ภาพ,ข่าว โดยงานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร. วิทยาเขตขอนแก่น

comments