26173668_1933347463593101_4185184591739407440_o

พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ พิธีทำบุญรับพรวันปีใหม่ บุคลากร ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพกิตติรังษี,ดร. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระราชประสิทธิคุณ,ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, พระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่,รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด ได้เมตตา นำพรปีใหม่ แก่ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ,วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด, หน่วยวิทยบริการ มจร.วิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม โดยมี พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น, อาจารย์จีระ ศรเสนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต, ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผูอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น นำบุคลากรร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ในกิจกรรมมีการจับฉลากของขวัญ แลกเปลี่ยนของขวัญ มอบความสุขให้แก่กันและกันในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ในปี ๒๕๖๑ นี้ ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

26173668_1933347463593101_4185184591739407440_o

26173729_1933349973592850_6341729260727792708_o 26220623_1933348500259664_2895075797814778_o 26232453_1933353283592519_994098559200170641_o

26197879_1933348616926319_8342625381076606161_o

26232235_1933349826926198_7792916891524693588_o

26232746_1933347666926414_3900485418009210401_o

26233140_1933350893592758_6127413614614175451_o

26198519_1933347856926395_1538344045056953024_o

comments