26239853_1935095203418327_1687252870945354056_n

โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 30 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนาบัณฑิต, รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด
โครงการจัดทำแผนพัฒนางบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วิทยาเขตขอนแก่นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยสองครั้งระหว่างวันที่เก้าถึง ๑๑ มกราคมพ.ศ. ๒๕๖๑ และครั้งที่สอง การประชุม เชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ จากกลยุทธ์ต่างๆที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาหรือแผนกลยุทธ์จะแปลงออกเป็นแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องทำเวลาดำเนินการผู้ปฏิบัติผู้รับผิดชอบงบประมาณดำเนินงานตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมีโครงสร้างองค์กรระบบงานเทคโนโลยีรองรับแผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกำหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้การนำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ ไปสู่การปฏิบัตินั้นจะต้องอาศัยวงจรการบริหารแเดมิ่ง (Deming cycle)
กล่าวคือการบริหารให้ครบวงจรต้องจัดการระบบการบริหารให้ครบทั้งสี่ขั้นตอนพีดีซีเอได้แก่ 1.ขั้นตอนการวางแผน (Plan or planning) 2.ขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ
สามขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evalution)
และสี่ขั้นตอนปรับมาตรฐาน (Act or standardization)

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ดังนั้นสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นจึงกำหนดแนวทางที่สำคัญในการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลสูงสุดโดยการจัดทำโครงการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการที่เกิดขึ้นจริงเป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยแต่ละหลักสูตรความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรการประเมินประสิทธิผลประสิทธิภาพและผลกระทบของโครงการมีคุณภาพตามมาตรฐานทางวิชาการสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิตอาจารย์บุคลากรการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องผู้เข้าร่วมโครงการ ๑๑๐ คน ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ภาพข่าว, งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments