27654752_1949301445331036_5157927339302271519_n

ทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC-Preparation Test)

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ข้อความ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ข้อ ๕ “ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้นิสิตนักศึกษาทุกคน ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาที่สถาบันสร้างขึ้น หรือเห็นสมควรจะนำมาใช้วัดสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยสามารถเทียบเคียงผลกับ Common European Framework of Reference for Language (CEFR) หรือมาตรฐานอื่น เพื่อให้ทราบระดับความสามารถของนิสิตนักศึกษาแต่ละคน และสถาบันอุดมศึกษาอาจจะพิจารณานำผลการทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษบันทึกในใบรับรองผลการศึกษาหรือจัดทำเป็นประกาศนียบัตร โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป” มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาดังกล่าว

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

โดยอาศัยอำนาจตามความมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ และอาศัยมติคณะกรรมการประจำวิทยาเขตขอนแก่นในคราวประชุมครั้งที่ ๓ วันที่อังคารที่ ๑๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อที่ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560”
ข้อที่ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อที่ 3 ประกาศนี้ให้ใช้สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ข้อที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นจะจัดให้นิสิตทุกคนได้มีการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามแบบทดสอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

โดยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามแนวปฎิบัติการทดสอบดังนี้
ข้อ 4.1 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นกำหนดให้มีการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ โดยกำหนดวันสอบก่อนที่จะมีการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา
ข้อ 4.2 นิสิตจะต้องมีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 (B1.2) หรือ TOEIC-PT ในระดับ 405-600 หรือเทียบเท่าจึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จะออกหนังสือรับรองผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่จัดสอบนั้น (รายละเอียดตามตารางแนบท้ายประกาศ)
ข้อ 4.3 นิสิตที่ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์
ข้อ 4.2 ต้องมีการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือ TOEIC-PT ในแต่ละภาคการศึกษา

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ข้อ 5 ในกรณีที่นิสิตจะสำเร็จการศึกษา ตามหลักสูตร แต่ไม่ผ่านตามเกณฑ์ข้อ 4.2 และ 4.3 นิสิตจะต้องปฏิบัติดังต่อไปนี้
ข้อ 5.1 แสดงผลความก้าวหน้าการฝึกฝนเรียนรู้เพื่อความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือ TOEIC-PT ในแต่ละภาคการศึกษาทุกภาค
ข้อ 5.2 นิสิตที่ขาดการลงทะเบียนการศึกษาเรียนรู้เพื่อเพิ่มความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR หรือ TOEIC-PT ในภาคการศึกษาใด ถือว่าการลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นไม่สมบูรณ์ นิสิตจะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนสำหรับภาคการศึกษานั้นได้
ข้อ 5.3 นิสิตจะได้รับหนังสือรับรองผลการเรียนรู้ตามความสามารถของนิสิตตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว สถาบันภาษาวิทยาเขตขอนแก่น
ณ อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น.

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร

comments