27545054_1949200192007828_7257131037107908144_n

โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ข้อความ

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระเดชพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ ได้เมตตาพบปะคณะผู้บริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน“โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา” ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (ห้อง ๔๐๘) อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อให้กำลังและแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีความสุข พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ข้อความ

จากนั้นพระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ประธานเปิดโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “ความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา”

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

โดยมี ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น ถวายรายงานพิธี ดังนี้ โครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์/เพื่อให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอาจารย์ประจำและรับผิดชอบหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางและบทบาทในการบริหารจัดการหลักสูตรตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานตามแนวทางคุณภาพ
มีความสามารถในการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วมการกำกับติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน และสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศได้ (EdPEx) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามนโนบายของมหาวิทยาลัย การจัดโครงการการพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

มีผู้บริหารคณาจารย์บุคลากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๐๐ รูป ท่าน โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยขอนแก่น/เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทาง EdPEx ตลอดโครงการอบรมครั้งนี้

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments