27972659_1951086418485872_1316853383460321587_n

สัมมนาการเรียนรู้ ปรัชญาและศาสนาแบบไทยนิยม”ในปีการศึกษา ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 15 คน, ข้อความ

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระครูปริยัติธรรมวงศ์ ผศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร กิจกรรมสัมมนาการเรียนรู้ปรัชญาและศาสนาสังคมไทย ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาแบบไทยนิยม” หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา

ตามที่หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อดำเนินโครงการกิจกรรม
เสริม หลักสูตรสัมนาการเรียนรู้ปรัชญา และศาสนาในสังคมไทย ในหัวข้อ “ปรัชญาและศาสนาแบบไทยนิยม”ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่ ๑ ผลิตบัณฑิตที่เป็นทรัพยากรบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อสังคม และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ เรื่องกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในงานนี้ได้จัดโครงการฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ
๑) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านปรัชญาและศาสนาจากผู้ทรงคุณวุฒิเชี่ยวชาญด้านปรัชญาและศาสนา
๒) เพื่อพัฒนานิสิตให้มีทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
๓) เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาปรัชญาการเมืองและสังคม ปรัชญาเปรียบเทียบและสัมนาปัญหาปรัชญา ของนิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา จำนวน ๓๐ รูป/คน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่มทั้งนี้มีนิสิตสาขาอื่นๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกคือ
– สาขาวิชาพุทธศาสนา จำนวน ๓๓ รูป/คน
-สาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน ๓๒ รูป/คน
– สาขาวิชาการสอนภาษาไทย จำนวน ๔๑ รูป/คน
– สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน ๒๐ รูปคน
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขก.

comments