28471490_1957403991187448_8332445561845414580_n

สัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ปี 2561

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ข้อความวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เข้าร่วม งานสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๑ ณ พุทธมลฑลอิสาน จังหวัดขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในงานนี้จัดขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ มีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน ๑,๒๕๐ รูป มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกัน พระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา ๖ และเป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบท โดยตรงจากพระพุทธเจ้า ในวันนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ในที่ประชุมสงฆ์เหล่านั้น ซึ่งเป็นทั้งหลักการอุดมการณ์และวิธีการปฏิบัติที่นำไปใช้ได้ทุกสังคม โดยมุ่งให้ละความชั่วทุกชนิด ทำความดี ให้ถึงพร้อมและทำจิตใจให้ผ่องใส

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติตนในวิถีชีวิต และให้ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ
โดยได้มีการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั่วทั้งประเทศเข้าวัด ทำบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง และน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความรักสามัคคีในหมู่ประชาชนชาวไทย และนำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อสังคมและประเทศชาติ
โดยงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ จัดทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรม ณ พุทธมณฑล อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

จัดให้มีกิจกรรมที่ให้ประชาชนได้ร่วมสร้างบุญในวันมาฆบูชา ได้แก่พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา พิธีตักบาตร และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ กิจกรรมการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ จำนวน ๑,๒๕๐ รูป และคฤหัสถ์ กิจกรรมการสนทนาธรรม การอภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา กิจกรรมการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การประกวดสวดมนต์ยกชั้น ได้บุญยกทีม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ภาพข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

comments