28685124_1960243260903521_8293819716663789503_n

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 2 คน

ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาตินานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓-๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับชมรมรวมพลคนพุทธ ได้จัดงานบุญกุ้มข้าวใหญ่และฟังเทศน์มหาชาติ นานาชาติ ปีที่ ๗ พร้อมกับทอดผ้าป่า จัดหารายได้ซื้อที่ดิน เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังเต้นรำ, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังเดิน, รองเท้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนอยู่บนเวที, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

โดยจัดงานขึ้นในวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ
๑.เพื่อสมทบทุนซื้อที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนววิถีพุทธ
๒.เพื่อสมทบกองทุนชมรมรวมพลคนพุทธ
๓.เพื่อสมทบสานและอนุรักษ์ประเพณีของมหาวิทยาลัย และนานาชาติ
๔.เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม ในการจัดโครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และการฟังเทศน์นานาชาติครั้งนี้ มีกิจกรรมที่

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

สำคัญคือ
๑.นิทรรศการพระเวสสันดร และคุ้มวัฒนธรรมนานาชาติ
๒.การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
๓.การประกวดนางงามกุ้มข้าวใหญ่และการแสดงวัฒนธรรมอีสานจากตัวแทนของแต่ละคุ้ม
๔.เทศน์มหาชาติปริทัศน์ ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่หลักสูตรได้ร่วมกับองค์กรนิสิต สโมสรนิสิต ชมรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากปราชญ์ชาวบ้าน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดกิจกรรม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

และในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตรประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเดินทางเปิดกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติด้วย ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ขออนุโมทนาทุกท่าน ทุกภาคส่วน ที่ได้มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนอยู่บนเวที

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที และ ผู้คนกำลังยืน

ด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้ร่วมกันสร้าง ขอให้ทุกท่านประสบความสุขในชีวิต มีความเจริญงอกงามในธรรมและขอให้ และขอพรพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงเสถียรสถาพร ชั่วกาลนานเทอญ

ในภาพอาจจะมี กลางคืน, ต้นไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments