29694863_1971107899817057_2992529677985031622_n

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ [NIC 2018]

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ [NIC 2018]
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงาน โดยสังเขป ดังนี้
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้น โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์
ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยมีพันธกิจ ๔ ด้านคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

จัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปศ.ส.)
ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๔ คณะ รวม ๗ สาขาวิชา
(๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา
(๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๓) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๔) คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ๔ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๔) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา ๒ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ รองเท้า

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ชุดสูท
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย กับมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม
โดยมี กิจกรรมทางวิชาการ ทั้ง ๒ วัน ดังนี้
๑. ปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
๒. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อการวิจัยยุค Thailand 4.0”
๓. การเสวนาวิชาการ เรื่อง พุทธจิตอาสากับการพัฒนาชุมชน
๔. การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์
๕. การนำเสนอบทความแบบปากเปล่า ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ด้านการศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

โดยมีบทความระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ บทความ ระดับนานาชาติ ๔๐ บทความ  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ได้รับเกียรติจาก
ท่าน เหลี่ยว จุ้นหยุ่น กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น
พณฯ ท่าน บุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ท่านเหงียน ดิงห์ ตวน กงสุล สาธารณรัฐเวียดนาม
นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
ตลอดทั้งได้รับความร่วมมือ จากคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

เทปบันทึกถ่ายทอดสด  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ [NIC 2018] 

๑ คลิก  https://www.facebook.com/1200922610030933/videos/1478239635632561/?t=4822

๒ คลิก https://www.facebook.com/1200922610030933/videos/1478357298954128/?t=5

๓ คลิก https://www.facebook.com/1604167826511068/videos/1970269456567568/?t=290

๔ คลิก https://www.facebook.com/1604167826511068/videos/1970382643222916/?t=6

๕ คลิก https://www.facebook.com/1604167826511068/videos/1970750153186165/?t=3748

๖ คลิก https://www.facebook.com/1604167826511068/videos/1970852129842634/?t=953

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

comments