33665165_1996996043894909_3747826060633309184_o

วันวิสาขบูชา 2561

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

33841570_1997005343893979_1281527982388674560_o

วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลกก็คือ “ธรรมะ” ที่พระองค์ทรงตรัสรู้ อันเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทรงเปรียบเสมือนบรมครูผู้มาสอน มาชี้แนะแก่มวลมนุษย์ มิฉะนั้นคนเราก็คงไม่รู้จักหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมเพื่อล่วงพ้นความทุกข์ เป็นแน่แท้ และวันวิสาขบูชา นี้องค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองให้ เป็นวันสำคัญสากล เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ร่วมกับ วัดธาตุ พระอารามหลวง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมจัดกิจกรรม เพื่อให้ส่วนราชการ พุทธศาสนิกชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญนี้ การจัดกิจกรรม แบ่งเป็นภาคเช้า และภาคค่ำ โดยในภาคเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยได้ความเมตตาจากพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น, รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมเจริญจิตภาวนา ถวายเป็นตนพุทธมามกะ และร่วมกิจกรรมตักบาตรเช้า 

33853506_1996995297228317_6451090906371063808_o

เวลา ๑๖.๐๐ น. ได้มี คณะครู นักเรียน นักศึกษา เป็นจำนวนมาก จากวิทยาอาชีวะศึกษาขอนแก่น และโรงเรียนสนามบิน จังหวัดขอนแก่น ร่วมถวายตนเป็นพุทธมามกะภายในพระอุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง จากนั้น ได้เทียนปะทักษิณ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ ของพระองค์

33779998_1996996503894863_1757004351232016384_o

ความหมายของวันวิสาขบูชา
คำว่า วิสาขบูชา ย่อมาจากคำว่า “วิสาขปุรณมีบูชา” แปลว่า “การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ” ดังนั้น วิสาขบูชา จึงหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ การกำหนด วันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายน แต่ถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน ก็เลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ กลางเดือน ๗ หรือราวเดือนมิถุนายน
อย่างไรก็ตาม ในบางปีของบางประเทศอาจกำหนด วันวิสาขบูชา ไม่ตรงกับของไทย เนื่องด้วยประเทศเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งที่ต่างไปจากประเทศไทย ทำให้วันเวลาคลาดเคลื่อนไปตามเวลาของประเทศนั้นๆ

33963846_1996996857228161_612265244655353856_o

33830467_1996998173894696_6524646610771640320_o

34017450_1996999957227851_405953368150769664_o

33766971_1997000237227823_1638139967379079168_o

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น
#พระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
#ดร.สมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

comments