32359589_1956579221319639_1506098920214757376_n

พิธีพระราชทานประปริญญาบัตร ประจำปี 61

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

32359626_1956579501319611_7045398579229229056_n

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นวันแรก ในครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร

32359589_1956579221319639_1506098920214757376_n

32260628_1956579237986304_3326220186683441152_n

 

32350091_1956579431319618_3371301005235847168_n

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า

“ท่านทั้งหลายได้ชื่อว่าเป็น ‘บัณฑิต’ ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร สมควรจักได้ศึกษาทบทวนความหมายของคำว่าบัณฑิต ตามหลักพระพุทธศาสนา จนเข้าใจถ่องแท้ เพื่อจักได้พัฒนาตน ให้เป็นบัณฑิตทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างสมบูรณ์พร้อมควบคู่กันไปเสมอ

บัณฑิตในความหมายตามหลักพระพุทธศาสนานั้น หมายถึง ผู้มีปัญญา ผู้มีคุณธรรม บุคคลผู้เป็นบัณฑิตที่แท้ ถึงแม้จะประสบทุกข์ ไม่ว่าที่เป็นโทมนัสเวทนา คือ ทุกข์ทางใจ หรือความทุกข์กาย ก็ย่อมไม่ละทิ้ง ‘ธรรม’

เมื่อประสบกับทุกข์ แทนที่บัณฑิตจะเดือดร้อน ก็กลับยังสามารถเข้าใจความจริงอันเป็นธรรมดาอย่างนั้นด้วย ‘ปัญญา’ ในขณะนั้น ดวงจิตย่อมเป็นกุศลด้วยความเห็นถูก จึงได้ชื่อว่าไม่ทิ้งธรรม

จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน พากเพียรอบรมสั่งสมคุณความดีให้เพิ่มพูนทวียิ่งขึ้น จนสามารถเป็นบัณฑิต ผู้รู้แจ้งความจริงตามธรรมดาแห่งสภาวะทั้งปวงได้ด้วยปัญญา อันเป็นคุณสมบัติที่แท้จริงสมตามสมญา และย่อมจักนำมาซึ่งความผาสุกสวัสดีได้ในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ”

32247303_1956579301319631_3342736406110797824_n

32294579_1956579177986310_3524478355262930944_n

บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๖๑ มจร ขอนแก่น

ภาพข่าวโดย  facebook : เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments