33468464_1962951934015701_5180059686614859776_n

พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

วันที่ ๒๕ พ.ค.๖๑ เจ้าพระคุณพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมตตาเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลงวันวิสาขบูชาโลก โดยมี พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวถวายรายงาน การจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๕ ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ และมีองค์กรพระพุทธศาสนาจากประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน วันที่ ๒๕-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ในการจัดงาน ทั้งนี้ มีการเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงมหานครในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑” 

33422713_1962952077349020_4262649827466149888_n

33574377_1962951700682391_5875608234085056512_n
33540511_1962951634015731_4277237048231854080_n

33490038_1962951757349052_626351058054021120_n
33458728_1962951770682384_3626326641329831936_n
33401163_1962951704015724_6040774001771413504_n

ในการประชุมครั้งนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น,รักษาการเจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง,รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๕ เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนา

33867165_1882850201775518_2463151323210579968_n

34066381_1882849221775616_1268644725473148928_n33965329_1882849938442211_6617309907412582400_n

สำหรับการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ได้มีการประชุมวิชาการนานาชาติแบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ
(๑) พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์ (Buddhist Contribution to Human Development)
(๒) การศึกษาเชิงพุทธกับการเสริมสร้างพลังของเยาวชน Empowering youth through Buddhist Education
(๓) การอนุรักษ์อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมในโลกที่เชื่อมโยงกัน (Preservation Cultural Identity in Inter-Connected World) และ
(๔) พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสวัสดิการสังคม (Engaged Buddhist for Social Welfare) พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เชิญนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมานำเสนอประสบการณ์ทำงานมานำเสนอในเวทีของการเฉลิมฉลองครั้งนี้ด้วย
33498254_1962952174015677_8502794567467139072_n

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระสัมโมทนียกถา ความตอนหนึ่งว่า

“ในนามของคณะสงฆ์ไทย ขอต้อนรับท่านพระเถรานุเถระ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนนานาชาติ ที่มาร่วมการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ ในวันนี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ใคร่ขอปรารภข้อคิดบางประการต่อท่านทั้งหลายว่า สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระมหากรุณาประทานหนทางพัฒนามนุษย์ ให้ก้าวสู่ความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์อย่างถาวรไว้ เรียกว่า ‘อริยอัฏฐังคิกมรรค’ หรือที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ามรรค ๘ อันมี ‘สัมมาทิฐิ’ เป็นธรรมประการต้น

คำว่า ‘ทิฐิ’ หมายถึงความเห็นต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด อันเป็นสิ่งนำพา ครอบงำ และมีบทบาทในวิถีชีวิตของแต่ละคน ซึ่งอาจเป็นทางรุ่งเรืองหรือทางเสื่อมถอย ถ้าเป็นความเห็น ความเชื่อที่ถูกต้อง เรียกว่า ‘สัมมาทิฐิ’ ส่วนถ้าเป็นความเห็น ความเชื่อที่ผิด เรียกว่า ‘มิจฉาทิฐิ’

ถ้าจะเปรียบกับภาษาทางโลก ที่ใช้ในการบริหารงาน และการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ อาจเทียบได้กับคำว่า ‘ทัศนคติ’ กล่าวคือ การจะพัฒนาตน พัฒนาองค์กร หรือพัฒนาสังคมให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อการพัฒนาเป็นเบื้องต้นเสียก่อน หากมีทัศนคติที่ติดลบ หรือมีทัศนคติที่ผิดพลาดแล้ว ก็ย่อมจะไม่สามารถดำเนินงานพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้อย่างถูกทิศทาง เสมือนนายเรือผู้หมายใจจะพาเรือมุ่งไปทางทิศเหนือ แต่กลับตั้งหางเสือผิดไปสู่ทิศใต้ เรือลำนั้นย่อมหลงวนเวียนอยู่ ไม่มีวันถึงจุดหมาย หรือกว่าจะพาหมุนกลับมาให้ถูกทิศทางได้ ก็ต้องเสียเวลาเนิ่นช้าไปโดยเปล่าประโยชน์

33902484_1882850455108826_5060513562603028480_n

34051813_1882850351775503_2382226081995292672_n

บุคคลผู้ปรารถนาจะพัฒนาตนตามหลักพระพุทธศาสนา จำเป็นต้องอบรมปัญญาบนรากฐานแห่ง ‘สัมมาทิฐิ’ ซึ่งหมายถึงความเห็นชอบในอริยสัจ ๔ ประกอบด้วยการรู้แจ้งในความทุกข์ รู้แจ้งในต้นเหตุแห่งทุกข์ รู้แจ้งในความดับทุกข์ และรู้แจ้งในแนวทางแห่งการดับทุกข์ วันวิสาขบูชาอันเป็นวันคล้ายวันที่พระโพธิสัตว์ทรงรู้แจ้งอริยสัจ ๔ เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นอุดมสมัยที่ชาวพุทธทั้งหลายจักได้น้อมนำพระพุทธธรรมมาเป็นเครื่องพัฒนาอบรมตน ให้บรรลุถึงความเป็นผู้มีสัมมาทิฐิอย่างแท้จริง อันเป็นมูลฐานของการพัฒนาไปสู่เป้าหมายสูงสุดแห่งพระพุทธศาสนา และจักสามารถเพิ่มพูนสันติภาพในโลกนี้ให้ไพบูลย์สืบไป” ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไทยศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

33922672_1882850768442128_6193587237356044288_n

33867152_1882849125108959_5125797512178827264_n

33869755_1882849855108886_3007871249289314304_n

 

ไทยศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก

คนไทยนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๙๐ และมีความพร้อมหลายด้านในการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก จึงได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพประชุมวันวิสาขบูชาโลกต่อเนื่องหลายปี มีพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย หรือ มจร.ทำหน้าที่ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก มจร.เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้ความรู้ด้านพุทธศาสตร์แก่พระสงฆ์นานาชาติ เผยแผ่ธรรมะของพระพุทธองค์ไปทั่วโลก

ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น, คลิปข่าว 3 มิติ

comments