35156865_2004122599848920_8656295916942131200_n

ปฐิมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยวิทยาบริการ วข.ขก จ.มหาสารคาม

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธาจารย์,ดร. เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม ผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการปฐิมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระมหาประกาศ อาภากโร รองผู้อำนวยการหน่วยวิทยบริการวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้
ด้วยทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย เป็นสถาบันชั้นสูงของคณะสงฆ์ และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง

ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยาบริการวิทยาเขตขอนแก่น จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดจัดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา ได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับภายใต้พันธกิจ ๕ ประการคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน

ระดับประกาศนียบัตร บริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย ๒ คณะ รวม ๒ สาขา คือ คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา , คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ซึ่งการจัดโครงการปฐมนิเทศมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อให้นิสิตให้ทราบ คำชี้แจงกฎ ระเบียบข้อบังคับ นโยบาย วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยแก่นิสิตใหม่ และการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงขอบข่ายของหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การให้บริการและสวัสดิการต่างๆข้อมูลพื้นฐานในด้านการเรียนให้แก่นิสิต
๓.เพื่อสร้างความมั่นใจในสถาบันให้เกิดขึ้นกับนิสิต
๔.เพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยและเกิดความรู้สึกเป็นกันเอง เป็นการสร้างสัมพันธภาพและให้นิสิตมีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

การอบรมปฐมนิเทศครั้งนี้ ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาค ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนิสิต เป็นตัวแทน พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตขอนแก่นบรรยายเรื่อง เรียนอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ ณ โคกหนองรัก ตำบลคันธารราษฏร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ภาพข่าวสาร งานประชาสัมพันธ์องค์กร

comments