35227263_2004135966514250_8977647148145311744_n

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2561

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ ข้อความ
วันที่ ๙ มิ.ย.๖๑ พระครูปริยัติธรรมวงศ์,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารวิทยาเขตขอนแก่น ปฎิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดปีการศึกษา ๒๕๖๑ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เฉพาะภาคปกติ) วันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.พลเผ่า เพ็งวิภาศ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตถวายรายงานการดำเนินงาน ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทยเป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ส่งเสริมวิชาการพระพุทธศาสนา บริการสังคม ผลิตบัณฑิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้นำของสังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๘ เป็นต้นมา
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง
ทางมหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมนิสิต ในกระบวนการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ TQF ปลูกฝังนวลักษณ์ และสร้างอัตลักษณ์แก่นิสิต ให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตใหม่ ดังนี้ -สาขาพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๔ รูป/คน -สาขาปรัชญาบรรพชิต จำนวน ๓ รูป/คน -สาขารัฐศาสตร์ จำนวน ๑๘ รูป/คน -สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๓ รูป/คน -สาขาสังคมศึกษา จำนวน ๓๖ รูป/คน -สาขาการสอนภาษาไทย จำนวน ๔๖ รูป/คน -สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน ๖ รูป/คน -สาขานิติศาสตร์ จำนวน ๓๖ รูป/คน -รอบที่ ๒ จำนวน ๑๔ รูป/คน – นิสิตภาคสมทบทุกหลักสูตร จำนวน ๗๐ รูป/คน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และวัฒนธรรมอันดีงานที่ปฏิบัติสืบต่อการมา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นการปลูกฝังอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยว่าด้วย “บัณฑิตมหาจุฬาฯ มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” กลุ่มงานบริการการศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เข้าค่ายคุณธรรมและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้น

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในวันที่ ๙ – ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
๑ เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
๒ เพื่อให้นิสิตใหม่ ได้รู้จัก คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ด้าน คือ
๑)ด้านคุณธรรมจริยธรรม
๒)ด้านความรู้
๓)ด้านทักษะทางปัญญา
๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
๕)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
๓ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๙ ประการ คือ
๑)มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
๒)ใฝ่รู้ใฝ่คิด
๓)เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา
๔)มีความสามารถในการแก้ปัญหา
๕)มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
๖)รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
๗)รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม
๘)มีโลกทัศน์กว้างไกล
๙)มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

๔ เพื่อให้นิสิตเข้าใจบริบทการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่างๆที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย ๕

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

เพื่อให้นิสิตรู้จักป้องกันภัยยาเสพติดและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ๖ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ กับ นิสิตใหม่และผู้ปกครอง การจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดให้มีกิจกรรม การเสวนา เรื่อง “ก้าวแรกก้าวไกล ก้าวไปกับมหาจุฬา”

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป

ได้รับความอนุเคราะห์จากประธานหลักสูตรและคณาจารย์ประจำหลักสูตร การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบทะเบียนนิสิต” กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการชำระธรรมเนียมการศึกษา”
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน
ส่วนคลังและทรัพย์สิน การอภิปรายเรื่อง “งานบริการกิจการนิสิต” โดยกลุ่มงานบริการการศึกษา กิจการนิสิต กิจกรรมพบอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้าฐาน 3D

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง

และกิจกรรมนันทนาการ จากนิสิตรุ่นพี่ กิจกรรมฮักแพงแบ่งปัน และ กิจกรรมเด็กอโศกร่วมใจ ส่องเทียนส่องธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๐๐ รูป/คน ณ อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร

comments