29595556_1971109963150184_3561342709969028943_n

พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ “NIC 2018”

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต (ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น โดยมี พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ถวายรายงาน โดยสังเขป ดังนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนาขึ้น
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ
โดยมีพระราชปณิธาน ให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ พุทธศักราช ๒๕๒๘ โดยมีพันธกิจ ๔ ด้านคือ ผลิตบัณฑิต วิจัยและพัฒนา บริการวิชาการแก่สังคม ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดการศึกษาหลักสูตร ต่างๆ ดังนี้
ระดับประกาศนียบัตร ประกอบด้วย ๒ หลักสูตร
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ปบ.ส)
(๒) หลักสูตรประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ปศ.ส.) ระดับปริญญาตรี
ในภาพอาจจะมี 1 คน
ประกอบด้วย ๔ คณะ รวม ๗ สาขาวิชา
(๑) คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา และ สาขาวิชาปรัชญา
(๒) คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา และ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
(๓) คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(๔) คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม
ระดับปริญญาโท จัดการศึกษา ๔ สาขาวิชา ได้แก่
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
(๓) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
(๔) สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา
ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน
ระดับปริญญาเอก จัดการศึกษา ๒ สาขาวิชา คือ
(๑) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
(๒) สาขาวิชาปรัชญา
ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และ รองเท้า
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ
๑. เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
๒. เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัย กับมหาวิทยาลัย ภายในประเทศ และต่างประเทศ
๓. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ สู่สังคม
ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน
โดยมี กิจกรรมทางวิชาการ ทั้ง ๒ วัน ดังนี้
๑. ปาฐกถา พิเศษ เรื่อง “จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน”
๒. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “พุทธนวัตกรรมเพื่อการวิจัยยุค Thailand 4.0”
๓. การเสวนาวิชาการ เรื่อง พุทธจิตอาสากับการพัฒนาชุมชน ๔. การนำเสนอบทความแบบโปสเตอร์
๕. การนำเสนอบทความแบบปากเปล่า ด้านพุทธศาสนาและปรัชญา ด้านการศึกษา ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีบทความระดับชาติ จำนวนทั้งสิ้น ๒๑๙ บทความ ระดับนานาชาติ ๔๐ บทความ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๕ ระดับนานาชาติครั้งที่ ๓ ได้รับเกียรติจาก ท่าน เหลี่ยว จุ้นหยุ่น กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่น พณฯ ท่าน บุญสี วงบัวสี กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่านเหงียน ดิงห์ ตวน กงสุล สาธารณรัฐเวียดนาม นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ตลอดทั้งได้รับความร่วมมือ จากคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค ๙ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่น และนักวิชาการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ภาพข่าว งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.ขอนแก่น

comments