35486474_2008365282757985_1222355182864564224_n

โครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในวัด-พระอสว.

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

วันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในวัด-พระอสว.) โดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น ถวายรายงาน

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพพระคิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในวัด-พระอสว.) ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ในการดูแลสุขภาพอนามัยตามหลักพระธรรมวินัย และให้คำแนะนำ ดูแลพระสงฆ์
๒. เพื่อเตรียมการรองรับระบบการดูแลพระสงฆ์ และการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
๓. เพื่อพัฒนาศักยภาพพระสงฆ์แกนนำเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ และผู้นำด้านสุขภาวะของชุมชนและสังคม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก และ ตาราง

การประชุมในครั้งนี้ มีระยะเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย พระเลขานุการเจ้าอาวาส พระศิลานุปัฏฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพในวัด-พระอสว.) อำเภอละ ๑ รูป จากจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑๐ รูป กาฬสินธุ์ และร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งานวัดส่งเสริมสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ๒ คน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๓๖ รูปคน ณ ห้องประชุม มจร ขอนแก่น

ในภาพอาจจะมี 29 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนอยู่บนเวที

ภาพ,ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร ขอนแก่น

comments