35990177_2017427588518421_2067927912941617152_n

โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

timeline_20180626_100038

วันที่ ๒๖  มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น มอบหมายให้  ผศ.ดร.วิทยา ทองดี ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่นเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริการการศึกษา และนิสิต เข้าร่วมโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

timeline_20180626_100056

ตามประกาศสมัชชาองค์กรการสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน  ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งมีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลให้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดต่อไป ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี

timeline_20180626_100126

ภาพข่าวโดย ทางไลน์ กลุ่มงานบริการการศึกษา

comments