36470683_2022792171315296_4115152644702470144_n

ปฐมนิเทศนิสิต โท-เอก

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
36565399_2022793877981792_5207619817443426304_n
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ,รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตาเป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรดุษฏีบัณฑิต ประจำปี ๒๕๖๑
36517351_2022792617981918_6673678570033774592_n
โดยมี พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิพระพุทธศาสนา ถวายรายงานต่อประธานพิธี ดังนี้ ด้วยบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่บริหารจัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยเปิดหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชา พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ คือ
๑.เพื่อส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัยพุทธธรรมนำไปบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่แก้ไขปัญหาสังคม
๒.เพื่อผลิตอาจารย์ นักวิชาการ และนักบริหารสำหรับสถาบันการศึกษาของภาครัฐ เอกชนและคณะสงฆ์
๓.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการชั้นสูง สามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวงกว้างทั้งในและต่างประเทศได้ ปัจจุบันได้เปิด
36490076_2022793734648473_2679519552106135552_n 36563420_2022793331315180_1808165177028247552_nหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ๖ หลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตรได้แก่
๑.สาขาพระพุทธศาสนา
๒.สาขาปรัชญา
๓.สาขาพุทธบริหารการศึกษา
๔.สาขาการสอนสังคมศึกษา
และระดับปริญญาเอก ๒ หลักสูตร
๑.สาขาพระพุทธศาสนา
๒.สาขาปรัชญา
36509326_2022792944648552_5158619081024208896_n 36588248_2022792781315235_1937378275990962176_n
สามารถผลิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตตอบสนองพระพุทธศาสนาและสังคม เป็นจำนวนมาก สำหรับในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ บัณฑิตศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา มีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกมากกว่า ๓๐๐ รูป/คน มีผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อได้ จำนวน ๑๑๔ รูป/คน
36478604_2022793601315153_9138070348518916096_n
ในงานนี้ มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเสริมศักดิ์-ระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช (๔๐๘) อาคารเรียน ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ภาพ.ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น

comments