36654847_2023824551212058_7426307421846372352_n

โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
36576172_2024998774427969_5261854040232296448_n
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โครงการรูปแบบการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สนับสุนนโดย โครงการพัฒนาสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา (สรพ.) ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี นำโดย นายชาลี ลาสา นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลโคกสี
36576958_2025000067761173_2077674263183097856_n 36614419_2024998724427974_4503223001688309760_n 36659297_2024999564427890_2427477191706017792_n 36665314_2024999141094599_2688991548426682368_n
ได้นำต้นกล้าต้นยางนา มะม่วง ประดู่ ขนุน ทุเรียน พะยุง ๑ ต้น สัก รวม ๒๐๐ ต้น และหญ้าแพรก เพื่อปลูกบนแปลงสาธิต และในงานได้เรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้าน มาถ่ายทอดความรู้เรื่องการทำการเกษตรแบบพอเพียง อาธิเช่น การเลี้ยงปลาดุกในบ่อดิน การปลูกผักหวาน ฯลฯ งานนี้ พระเดชพระคุณพระโสภณพัฒนบัณฑิต รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ได้เมตตามอบหมายให้ พระมหาดาวสยาม วชิรปญฺโญ ผศ.ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานในโครงการ ผศ.ดร.วิทยา ทองดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ,ดร.นิเทศ สนั่นนารี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น, ผศ.ดร.บุรินทร์ ภู่สกุล, ผศ.ดร.สุรพล พรมกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ นิสิตทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์   ร่วมโครงการ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาวะวิถีพุทธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
36670159_2024999724427874_4068673578072014848_n 36683968_2024998397761340_2063082803284672512_n

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments