36687828_2025000487761131_9130460074492297216_n

พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว ประจำปี 61

แชร์ 👉Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
36739779_2025750447686135_231126711482187776_n

เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.พิธีไหว้ครู และพิธีอัญเชิญตราพระเกี้ยว ประจำปี ๒๕๖๑ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (สุนันท์ สุภาจาโร) รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เมตตาเป็นประธานพิธี การไหว้ครูถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ ทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

36513695_2025754304352416_2865261601869529088_n

โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา กิจกรรมไหว้ครูมีความสำคัญ เป็นการส่งเสริมนิสิตให้แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูตลอดจนเกิดความสำนึกในความเมตตาของครู ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น จึงเสนอจัดโครงการ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑

36666149_2025752581019255_8535915937914683392_n

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑ เพื่อให้นิสิตแสดงออกถึงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์และครู อาจารย์
๒ เพื่อให้นิสิตเห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ
๓ เพื่อให้นิสิตตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
๔ เพื่อให้นิสิตมีกิจกรรมส่งเสริมและระลึกถึงผู้ให้ความรู้ปราสาทวิชา ในการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ ขบวนอัญเชิญภาพเหมือนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพระจุลมงกุฎพระเคี้ยวแก้ว ประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ -พิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ -พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรารงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐

36646934_2025750917686088_7551099685201510400_n

พิธีไหว้ครู -พิธีมอบใบประกาศนียบัตรแต่งตั้งคณะกรรมการนิสิต -พิธีมอบโล่ให้กับนิสิตผู้มีเกียรติประวัติ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนิสิต ทั้งภาคปกติและสมทบ รวมถึงนิสิตระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต และพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต จำนวน ๑,๕๐๐ รูปคน  ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

36768993_2025753684352478_1839662762075095040_n 36697838_2025753697685810_7550208565386936320_n 36748664_2025751791019334_6089373837353287680_n 36732149_2025755244352322_1016623908628987904_n

36767936_2025751827685997_7237753349620105216_n

ภาพ,ข่าว โดย งานประชาสัมพันธ์องค์กร มจร.วิทยาเขตขอนแก่น

comments