แบบฟอร์มแจ้งการชำระค่าสมัครเรียน ปีการศึกษา 2561

ชื่อ-ฉายา/นามสกุล
สมัครเรียน สาขาวิชา   จำนวน บาท
วันที่ ชำระ
เวลาที่ ชำระ (ประมาณ)
สำเนาสลิปใบโอนเงิน
 
© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
ปรับปรุงล่าสุด 19 กุมภาพันธ์ 2558, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th