ประชาสัมพันธ์
0

ตารางกำหนดสอบดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์ สาขาวิชาปรัชญา วัน พุธ ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑

ตารางกำหนดสอบดุษฎีนิพนธ์/สารนิพนธ์  สาขาวิชาปรัชญา วัน พุธ ที่ ๒๘ เดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  ห้อง ๑๐๑ ชั้น ๑ ๑ จ่าสิเอก ชูชาติ  สงกลาง ๕๘๐๕๕๐๕๐๔๖ พฤติกรรมการเมืองการปกครองไทยในปัจจุบันจากมุมมองทางปรัชญาการเมืองตามทัศนะของเพลโต ดุษฎีนิพนธ์…

กิจกรรม
0

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาประชาพิจารณ์ดุษฎีนิพนธ์ (Public Hearing) ในวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ…