รายละเอียดหลักสูตร

๓.๑.๒ รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา

ความหมายของเลขรหัสประจาวิชาในหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ประกอบด้วยเลข ๖ หลัก มีความหมายดังนี้

๑. เลข ๓ ตัวแรก = ตัวที่ ๑ แสดงคณะ ตัวที่ ๒-๓ แสดงสาขาวิชา/ภาควิชา

๒. เลข ๓ ตัวหลัง = ตัวที่ ๑ แสดงภาคการศึกษา ตัวที่ ๒-๓ แสดงชื่อวิชา

(๑) หลักสูตรแบบ ๑.๒ จำนวน ๗๘ หน่วยกิต

    ๑) หมวดวิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๑       สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก             (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka

๘๐๒ ๒๐๗       การวิเคราะห์เชิงปรัชญา                          (๓) (๓-๐-๙)

Philosophical Analysis

๘๐๒ ๓๐๘      สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก               (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Problems in Eastern Philosophy

๒) วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐     วิทยานิพนธ์                                           ๗๘ หน่วยกิต

Dissertation

(๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ จำนวน ๕๔ หน่วยกิต

     ๑) หมวดวิชาบังคับ

     ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จำนวน ๖ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๑        สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก            ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka

๘๐๒ ๑๐๒        พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ    ๓ (๓-๐-๙)

Buddhism and Hermeneutics

    ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๒๑ หน่วยกิต

๘๐๒ ๒๐๓       ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา                 (๓) (๓-๐-๙)

Advanced Research Methodology in Philosophy

๘๐๒ ๑๐๔    งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา    (๓) (๓-๐-๙)

English Academic Works for Research in Philosophy

๘๐๒ ๑๐๕     งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย        (๓) (๓-๐-๖)

Pali and Sanskrit Works for Research

๘๐๒ ๓๐๖         วิปัสสนากรรมฐาน                                    (๓) (๓-๓-๖)

Insight Meditation

๘๐๐ ๔๐๑          สัมมนาวิทยานิพนธ์                                 (๓) (๓-๐-๖)

Seminar on Thesis

๑๐๒ ๓๐๒        การใช้ภาษาบาลี ๑                   (๓) (๓-๐-๖)

Usage on Pali I

๑๐๒ ๓๐๖        การใช้ภาษาบาลี ๒                   (๓) (๓-๐-๖)

Usage on Pali II

๒) หมวดวิชาเอก นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๖ หน่วยกิต และศึกษาวิชาที่กำหนดให้เพิ่มเติมอีก ๑ รายวิชา คือ

  ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต จำนวน ๖ หน่วยกิต

๘๐๒ ๒๐๗       การวิเคราะห์เชิงปรัชญา               ๓ (๓-๐-๙)

Philosophical Analysis

๘๐๒ ๓๐๘      สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก    ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems in Eastern Philosophy

 ข. วิชาเอกแบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๓ หน่วยกิต

๘๐๒ ๒๐๙      สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา           (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Problems of Philosophy of Religions

๓) หมวดวิชาเลือก นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต

๘๐๒ ๒๑๑       สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม   ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism

๘๐๒ ๒๑๒      สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก                           ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems in Western Philosophy

๘๐๒ ๒๑๔      ปรัชญาภาษา                                                  ๓ (๓-๐-๙)

Philosophy of Language

๘๐๒ ๒๑๖       ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่                                     ๓ (๓-๐-๙)

Post Modern Philosophy

๘๐๒ ๓๑๔      สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์                          ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems of Philosophy of Science

๔) หมวดวิชาพื้นฐาน นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชาปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

๘๐๒ ๓๒๑       การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                                 (๓) (๓-๐-๙)

Philosophical Reasoning 2

๖๐๓ ๑๐๖       อภิปรัชญาวิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Metaphysics

๖๐๓ ๒๐๗       ญาณวิทยาวิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Epistemology

๖๐๓ ๒๐๘       จริยศาสตร์วิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Ethics

๘๐๒ ๒๑๙        สัมมนาปรัชญาจีน                              (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Chinese Philosophy

๘๐๒ ๓๒๐        สัมมนาปรัชญาอินเดีย                          (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Indian Philosophy

๕) วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐       วิทยานิพนธ์                                       ๓๖ หน่วยกิต

Dissertation

(๓) หลักสูตรแบบ ๒.๒ จำนวน ๗๘ หน่วยกิต

๑) หมวดวิชาบังคับ

ก. วิชาบังคับแบบนับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๑        สัมมนาพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก                ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Buddhist Philosophy in Tipitaka

๘๐๒ ๑๐๒       พระพุทธศาสนากับศาสตร์แห่งการตีความ         ๓ (๓-๐-๙)

Buddhism and Hermeneutics

๘๐๒ ๒๐๓       ระเบียบวิธีวิจัยชั้นสูงทางปรัชญา                    ๓ (๓-๐-๙)

Advanced Research Methodology in Philosophy

ข. วิชาบังคับแบบไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๒๑ หน่วยกิต

๘๐๒ ๑๐๔       งานวิชาการภาษาอังกฤษเพื่อการวิจัยเชิงปรัชญา      (๓) (๓-๐-๙)

English Academic Works for Research in Philosophy

๘๐๒ ๑๐๕       งานนิพนธ์ภาษาบาลีและสันสกฤตเพื่อการวิจัย         (๓) (๓-๐-๙)

Pali and Sanskrit Works for Research

๘๐๒ ๓๐๖ วิปัสสนากรรมฐาน (๓) (๓-๓-๖)

Insight Meditation

๘๐๐ ๔๐๑ สัมมนาวิทยานิพนธ์ (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Thesis

๘๐๒ ๒๑๗ ปรัชญายุคหลังสมัยใหม่ (๓) (๓-๐-๙)

Post Modern Philosophy

๑๐๒ ๓๐๒ การใช้ภาษาบาลี ๑ (๓) (๓-๐-๖)

Usage on Pali I

๑๐๒ ๓๐๖ การใช้ภาษาบาลี ๒ (๓) (๓-๐-๖)

Usage on Pali II

๒) หมวดวิชาเอก ๑๒ หน่วยกิต นิสิตต้องศึกษาวิชาเอกปรัชญา ๑๒ หน่วยกิต

ก. วิชาเอกแบบนับหน่วยกิต

๘๐๒ ๒๐๗ การวิเคราะห์เชิงปรัชญา ๓ (๓-๐-๙)

Philosophical Analysis

๘๐๒ ๓๐๘ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันออก ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems in Eastern Philosophy

๘๐๒ ๒๐๙ สัมมนาปัญหาในปรัชญาตะวันตก ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems in Western Philosophy

๘๐๒ ๒๑๐ สัมมนาปัญหาปรัชญาศาสนา (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Problems of Philosophy of Religions

๓) หมวดวิชาเลือก ๙ หน่วยกิต นิสิตต้องเลือกศึกษาจากรายวิชาที่กำหนดให้ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต

๘๐๒ ๒๒๑       สัมมนาปรัชญาปรากฏการณ์วิทยาและอัตถิภาวนิยม   ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Philosophy of Phenomenology and Existentialism

๘๐๒ ๒๑๔      ปรัชญาภาษา                                                  ๓ (๓-๐-๙)

Philosophy of Language

๘๐๒ ๓๑๔      สัมมนาปัญหาปรัชญาวิทยาศาสตร์                          ๓ (๓-๐-๙)

Seminar on Problems of Philosophy of Science

 

๔) หมวดวิชาพื้นฐาน นิสิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาอื่น ที่ไม่ใช่สาขาวิชาปรัชญา จะต้องลงทะเบียนศึกษารายวิชาเพิ่มเติมอีก ๗ รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชาต่อไปนี้

๘๐๒ ๓๒๑       การใช้เหตุผลทางปรัชญา ๒                                 (๓) (๓-๐-๙)

Philosophical Reasoning 2

๖๐๓ ๑๐๖       อภิปรัชญาวิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Metaphysics

๖๐๓ ๒๐๗       ญาณวิทยาวิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Epistemology

๖๐๓ ๒๐๘       จริยศาสตร์วิเคราะห์                                          (๓) (๓-๐-๙)

Analytic Ethics

๘๐๒ ๒๑๙        สัมมนาปรัชญาจีน                                         (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Chinese Philosophy

๘๐๒ ๓๒๐        สัมมนาปรัชญาอินเดีย                                   (๓) (๓-๐-๙)

Seminar on Indian Philosophy

๕) วิทยานิพนธ์

๘๐๐ ๒๐๐       วิทยานิพนธ์                                                 ๔๘ หน่วยกิต

Dissertation

Drop caps example here. Scarlet witch fenris colossus lockjaw wolverine abomination the new sentinels rogue, wonder girl dreadknight shriek ahab. Darkman shadow king ghost rider falcon neuropath montana shape baron zemo?

Drop caps alternate example here. Scarlet witch fenris colossus lockjaw wolverine abomination the new sentinels rogue, wonder girl dreadknight shriek ahab. Darkman shadow king ghost rider falcon neuropath montana shape baron zemo?

Heading 1

Skaar wildfire doctor doom thing scorpion jack-jack jane foster magda: hit-girl flash elektra tinkerer alex woolsly professor x tinkerer: blade.

Heading 2

Scarlet spider malachi “the jellyfish” kelly dl hawkins proteus cathrine mora angel salvadore impulse lightning lad medusa speedball.

Heading 3

Ox dolores ms marvel vampire x fountain iron fist: toad maximus gambit miss martian zatanna red tornado black panther hiro nakamura?

Heading 4

Big barda hawkwoman doctor faustus arsenal gwen stacy black canary. Donald roxxon hope summers abomination ben reilly.

Heading 5

Madame web hawk beyonder. Doctor spectrum kilowog lieberman flash gordon wasp the rose guy gardner. Psylocke warlock mephisto cat.

Heading 6

Donald roxxon hope summers abomination ben reilly asp doctor octopus. Madame web hawk beyonder. Doctor spectrum kilowog lieberman flash gordon wasp the rose.

Infamous Quote

Captain spain black jack tarr power man, impulse; tandy bowen; thunderbird jennifer walters. Donald roxxon hope summers abomination ben reilly asp doctor octopus psylocke warlock mephisto cat shang-chi big barda.

Paragraph with Pullquote

Madame web hawk beyonder. Doctor spectrum kilowog lieberman flash gordon wasp the rose guy gardner deadpool spawn master chief guardian, magog ant-man.”  Metamorpho trey langstrom red guardian, “hellcat, jane foster betty brant stacy x hellcat emma frost inertia toad quasar?” Deadpool, “fancy dan crimson crusader, carnage white queen hyperion.” Arcanna captain italy thing phoenix jennifer kale robbie burchill, “the rose spawn, unicorn elektra.”

Primal screamer gregory stark sabra; doctor faustus clea. Random Link embedded mimic magog nick fury aquababy silverclaw ant-man spider-woman madame web.

A Random List

  • Captain spain impulse hyperion jeanne de wolfe
  • The ultimate enemy iceman magician war machine. Oracle detonator sub-mariner death adder hawkeye nathan petrelli, “energy thor aurora hawk-owl bulldozer miles morales toad jennifer kale isis.”
  • And some lorem ipsum here.

Numbered List

  1. Captain spain impulse hyperion jeanne de wolfe
  2. The ultimate enemy iceman magician war machine. Oracle detonator sub-mariner death adder hawkeye nathan petrelli, “energy thor aurora hawk-owl bulldozer miles morales toad jennifer kale isis.”
  3. And some lorem ipsum here.