ประวัติการก่อตั้ง

jjวิทยาเขตขอนแก่น เป็นเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีฐานะเป็นส่วนงานหนึ่ง ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา วิจัย สงเสริมและบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของวิทยาเขตตามที่อธิการบดีมอบหมาย และมีคณะกรรมการประจำวิทยาเขตใช้อำนาจและหน้าที่ตามมาตรา 32  สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ วิทยาเขตขอนแก่น จัดการศึกษาครั้งแรกในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2528 ในนาม “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตขอนแก่น” ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยมีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540 จึงให้นามใหม่ว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น”
สำนักและวิทยาลัยสงฆ์มีดังต่อไปนี้

  1.  สำนักงานวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  2.  สำนักวิชาการวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  3.  วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  4.  วิทยาลัยสงฆ์เลย
  5.  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด          

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา เป็นหนึ่งในสาขาที่เปิดสอนและสังกัดอยู่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่น  โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2559 สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 6 มกราคม 2560 และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยให้เปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป และเปิดรับคฤหัสถ์ในปีการศึกษา 2561 ตามลำดับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ตาม นวลักษณ์ 9 ประการ คือ

1) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส
2) ใฝ่รู้ใฝ่คิด
3) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา
4) มีความสามารถ/ทักษะด้านภาษา
5) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา
6) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
7) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม
8) มีโลกทัศน์กว้างไกล
9) พร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่

วัฒนธรรมองค์กร (Culture : M-C-U-K-K)

Master of Buddhism Compassion & Collaboration Unity Knowledge of Culture Kindness & Virtue

เชี่ยวชาญพระพุทธศาสนา เอาใจใส่ต่อส่วนรวม ร่วมใจเป็นหนึ่ง พึงประสงค์วัฒนธรรมความรู้ คู่คุณธรรมและเมตตา

พันธกิจของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา

ให้การศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วิจัยและพัฒนาด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา และสังคมศาสตร์

ส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ปรัชญา  สังคมศาสตร์แก่สังคม

ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม บูรณาการพระพุทธศาสนาและปรัชญา  

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา                                                                

            ๑) ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ : Doctoral  Programe   in  Philosophy

            ๒) ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ปรัชญา)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Philosophy)

ชื่อย่อภาษาไทย : พธ.ด. (ปรัชญา)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Philosophy)

            ๓) สาขาวิชา 

สาขาวิชาปรัชญา

๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน

            ๑) คณะต้นสังกัด

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

            ๒) สถานที่เปิดสอน    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๑.๓ ปรัชญาความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            ๑) ปรัชญาของหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ให้นิสิตมีความรู้รอบรู้ในทฤษฎีทางปรัชญาและพุทธปรัชญา สามารถวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้วยวิธีการทางปัญญา เป็นนักคิดที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้นำทางปัญญา จิตใจและสังคม

๒) ความสำคัญของหลักสูตร

สถานการณ์ของระบบเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทยที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๘ และต่อเนื่องมาจนถึงฉบับที่ ๑๑ ในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลุล่วงและสร้างฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันก็มุ่งพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและความเป็นอยู่ดีมีสุขของคนไทย

แนวคิดการพัฒนาประเทศตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ แนวทางการดำรงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ จึงต้องการนักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจถึงแก่นแท้ของการปรับใช้องค์ความรู้ด้านวิชาการทางปรัชญา เพื่อมาทำหน้าที่ในการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่ระดับชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศต่อไป

แนวคิดในการพัฒนาประเทศโดยอาศัยการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นแกนหลัก แม้จะก่อให้เกิดผลสำเร็จในหลายด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดผลอันไม่พึงปรารถนาต่อประชาชนทั้งในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ค่านิยม ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงปัญหาอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้น การศึกษาเพื่อการพัฒนาจึงพยายามค้นหาแนวคิดพัฒนาแนวทางใหม่ที่เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาวิจัย และองค์ความรู้ใหม่ เพื่อการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรัชญาและองค์ความรู้ทางพระพุทธศาสนาและปรัชญาจะมีส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาที่ทำให้มนุษย์สามารถสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคม ให้ดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างสันติสุข

๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(๑)เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความแตกฉานในหลักปรัชญา มีความเชี่ยวชาญในพุทธปรัชญาและคัมภีร์พระพุทธศาสนา พร้อมกับบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน

(๒) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้มีศีลาจารวัตรงดงาม มีความลึกซึ้งด้านจิตภาวนา มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นต้นแบบที่ดีงามให้แก่สังคม

(๓) เพื่อผลิตพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิจัย จัดระบบข้อมูลเพื่อปรับและพัฒนาองค์ความรู้ทางปรัชญา

รอข้อมูล…..