โครงสร้าง

๓.๑ หลักสูตร

๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต

(๑) หลักสูตรแบบ ๑.๒ จำนวน ๗๘ หน่วยกิต หลักสูตรทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว โดยต้องศึกษารายวิชาไม่นับหน่วยกิต จำนวน ๙ หน่วยกิต

(๒) หลักสูตรแบบ ๒.๑ จำนวน ๕๔ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและทำวิทยานิพนธ์ โดยทำวิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๑๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจำนวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน)

(๓) หลักสูตรแบบ ๒.๒ จำนวน ๗๘ หน่วยกิต เป็นหลักสูตรเน้นวิจัยเข้าห้องเรียนและทำวิทยานิพนธ์ โดยทำวิทยานิพนธ์ ๔๘ หน่วยกิต ศึกษารายวิชารวม ๓๐ หน่วยกิต ศึกษารายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตจำนวน ๒๔ หน่วยกิต และศึกษารายวิชาพื้นฐาน ๒๐ หน่วยกิต (เฉพาะผู้ไม่จบปริญญาโท สาขาปรัชญา ต้องศึกษารายวิชาพื้นฐาน)

๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๑.๒

จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๒.๑

จำนวนหน่วยกิต

แบบ ๒.๒

๑. หมวดวิชาบังคับ      
   ๑.๑ นับหน่วยกิต

   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต

(๙)

(๒๑)

(๒๑)

๒. หมวดวิชาเอก      
   ๑.๑ นับหน่วยกิต

๑๒

   ๑.๒ ไม่นับหน่วยกิต  

(๓)

๓. หมวดวิชาเลือก

๔. หมวดวิชาพื้นฐาน

(๒๐)

(๒๐)

๕. วิทยานิพนธ์

๗๘

๓๖

๔๘

รวมทั้งสิ้น

๗๘

๕๔

๗๘