อาจารย์ประจำหลักสูตร

ที่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา วุฒิการศึกษา/สาขาวิชา สถาบันศึกษา/ปี่ที่จบ
๑. พระครูภาวนาโพธิคุณ,ผศ.ดร.๓๓๖๐๖๐๐๐๑๔๑๗๙

pk_powanaPhrakhrubhavanabodhikun Asst.Prof.Dr

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. 0862194554

 

 

 

 

Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy),

M.A.(Political Science)

พธ.บ. (ศาสนา)

Pune University, ๒๕๔๕ India    ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๙๒๐

Pune  University, India,๒๕๓๘

Tilak College,India ๒๕๓๘

ม.มหาจุฬาฯ๒๕๓๔

 

๒. รศ.อุดม  บัวศรี

a2

รองศาสตราจารย์ M.A. (Philosophy)

 

พธ.บ. (ปรัชญา)

ป.ธ. ๗

Vidhya Bharathi Santinigaton, India 1968

 

มจร.

 

๓.

 

ผศ.ดร.จรัส  ลีกา๓๕๓๐๔๐๐๑๗๙๖๙๕

JaratAsst.Prof.Dr Jaras   Leeka

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. 0896180809

Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy),

 

 

พธ.บ. (ศาสนา)

ป.ธ.๗

Magadh University, ๒๕๔๙        ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๒๓๔

University of Madras, ๒๕๓๘    ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๒๐๙๓

 

ม. มหาจุฬาฯ,๒๕๓๕

บาลีสนามหลวง,วัดสวนดอก, เชียงใหม่, ๒๕๓๔

๔. ผศ.ดร.สุวิน  ทองปั้น

a3Asst.Prof.Dr Suwin   Thongpan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. 0817088596

Ph.D. (Philosophy)

 

 

M.A. (Philosophy)

พธ.บ. (ปรัชญา)

Banaras Hindu University, India 1999

ใบเทียบวุฒิเลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)๑๐๐๖๒

Mysore University, 1995

มจร. 2536

๕. ผศ.ดร.จักรพรรณ  วงศ์พรพวัณ๓๒๕๐๒๐๐๖๖๓๒๕๑

14708103_583269001879057_3371204468490835873_nAsst.Prof.Dr.Chakkapan Wongpornpavan

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Tel. 0981138442

Ph.D. (Philosophy)

 

M.A.(Philosophy)

 

M.A.(Pali & Buddhist Studies)

พธ.บ. (ปรัชญา)

ป.ธ.๖

Magadh University, ๒๕๔๖         ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๓๒๒๒

University of Madras, ๒๕๔๑     ใบเทียบวุฒิ เลขที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/๑๓๑๒๘

Banaras Hindu University, India, ๒๕๔๔

ม. มหาจุฬาฯ, ๒๕๓๙

บาลีสนามหลวง, วัดจักรวรรดิราชาวาส, กทมฯ, ๒๕๓๓