ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
ณรงค์ฤทธิ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
คำสมัย
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
41 ม.6 บ้านโคกกลาง
ตำบล :
วังไม้แดง
อำเภอ :
ประทาย
จังหวัด :
นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
30180
โทรศัพท์ :
0937455417
e-mail :
narongrit120542@g-mail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th