ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
พิรุณ
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
อาภัสสโร
นามสกุล :
ตินานพ
อายุ :
21  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ม.6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนตานีวิทยา
ที่อยู่ปัจจุบัน :
102 ม.9
ตำบล :
ตานี
อำเภอ :
จังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ :
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th