ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นาย พงษ์พัฒน์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
แก้วแสนชัย
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่ 6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
96 หมู่ 3 บ. หนองบัวเงิน
ตำบล :
ปางกู่
อำเภอ :
โนนสัง
จังหวัด :
หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
39140
โทรศัพท์ :
0908904823
e-mail :
edogawa_06805@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ (ปกติ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th