ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาวกันติชา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
โพธิ์ใต้
อายุ :
22  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ที่อยู่ปัจจุบัน :
12-14 ม.12 บ.โคกกลาง
ตำบล :
วังชัย
อำเภอ :
น้ำพอง
จังหวัด :
ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ :
40140
โทรศัพท์ :
0637671985
e-mail :
sidasonthong@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
สังคมศึกษา

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th