ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
น.ส.บุณฑริกา
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
เพชรเมือง
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาปีที่ ุ6
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนอำนาจเจริญ
ที่อยู่ปัจจุบัน :
113 ม.1
ตำบล :
หนองสามสี
อำเภอ :
เสนางคนิคม
จังหวัด :
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ :
37290
โทรศัพท์ :
0652536960
e-mail :
no35buntarika@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th