ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นางสาวนิภารัตน์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
วรรณขันธ์
อายุ :
18  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถานศึกษา :
โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
297 ม.5
ตำบล :
โสมเยี่ยม
อำเภอ :
น้ำโสม
จังหวัด :
อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ :
41210
โทรศัพท์ :
094740156
e-mail :
nipharat071999@gmail.com
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
การสอนภาษาไทย

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th