ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ชื่อ :
นายทวีวุฒิ
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
นามสกุล :
สีดาวัตร
อายุ :
28  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากสถานศึกษา :
ร.ร.มัธยมวัดกลางโกสุม
ที่อยู่ปัจจุบัน :
162 หมู่ 7
ตำบล :
หนองบอน
อำเภอ :
โกสุมพิสัย
จังหวัด :
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
44140
โทรศัพท์ :
0801859310
e-mail :
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
รัฐศาสตร์ (สมทบ)

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th