ใบแสดงความประสงค์
สมัครเรียนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ชื่อ :
นายศุภสิทธิ์
ฉายา :
(สำหรับพระภิกษุ)
-
นามสกุล :
อรัญสาร
อายุ :
19  ปี
สำเร็จการศึกษาวุฒิ/หรือกำลังศึกษาชั้น :
ปธ.๓
จากสถานศึกษา :
ที่อยู่ปัจจุบัน :
28 /18 บ้านเชียงเหียน
ตำบล :
เขวา
อำเภอ :
เมือง
จังหวัด :
มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ :
44000
โทรศัพท์ :
0943784317
e-mail :
Yuagdog@hotmail.com
จะเข้าศึกษาในภาค :
ปกติ
มีความประสงค์จะสมัครเรียนสาขาวิชา :
ภาษาอังกฤษ

 

© สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น เลขที่ 30 หมู่ที่ 1 บ้านโคกสี ถ.ขอนแก่น-น้ำพอง ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทร.043-283546-7
เริ่ม 16 มกราคม 2556, webmaster : nirandorn@mcu.ac.th